Jääluokat säilyvät väylämaksujen määräytymisperusteina

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2005 12.26
Tiedote
Väylämaksut perustuvat vastedeskin alusten jääluokkiin. Hallitus esittää eduskunnalle uutta väylämaksulakia sekä lakia alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta. Jälkimmäiseen lakiin siirtyvät nykyisestä väylämaksulaista jääluokkien määräytymistä koskevat säännökset.

Aluksille ei enää anneta jääluokkatodistuksia vaan jääluokat määräytyvät luokituslaitosten antamien tietojen mukaan. Tähän mennessä Merenkulkulaitos on myöntänyt jääluokkatodistukset. Alukselle annettavasta jäänmurtaja-avustuksesta päättäisi edelleen Merenkulkulaitos.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä oli aiemmin hahmotellut jääluokkiin pohjautuvan väylämaksumallin rinnalle vaihtoehtoa, jossa maksut olisi määrätty aluksen jäissäkulkuominaisuuksia kuvaavan indeksin perusteella. Lausunnonantajat pitivät kuitenkin vanhaa määräytymistapaa parempana.

Uutta hallituksen esittämässä väylämaksulaissa on, että väylämaksut määrätään samoin perustein kotimaan- ja ulkomaanliikenteen aluksille, kuten Euroopan unioni on edellyttänyt. Kotimaan liikenteeltä on peritty ainoastaan vuosimaksua, mutta ulkomaanliikenteeltä kertamaksuja. Euroopan komission mukaan käytäntö on vääristänyt kilpailua.

Hallitus esittää myös väylämaksulain muuttamista siten, että se vastaisi verolaille asetettavia vaatimuksia. Muutos pohjautuu eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaan. Valiokunnan mielestä väylämaksu on tulkittava veroksi mm. sen takia, että se ei ole vastike yksilöidystä suorituksesta vaan yleisluontoinen maksu viranomaistoiminnan rahoittamiseksi.

Valtiontalouteen esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta, sillä väylämaksujen tuotot pysyvät ennallaan. Yksittäisten alusten maksuja esitys muuttaisi jonkin verran: esimerkiksi suurnopeusalusten maksut nousisivat noin 20 prosenttia.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166