Henkilöliikenteen uudistaminen käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2013 13.50
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamista valmistelevan ohjausryhmän.

Henkilökuljetusten uudistamisen valmistelu aloitetaan yhteistyössä useiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi 16. toukokuuta periaatepäätöksen asiasta.

Ohjausryhmä koordinoi hanketta, jossa selvitetään, miten henkilöliikennepalvelut, kuten Kelan korvaamat kuljetukset ja avoin joukkoliikenne, voidaan suunnitella, hankkia ja toteuttaa uudella tavalla.

Ohjausryhmä vastaa uudistuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Sen tarkoituksena on muun muassa käynnistää kokeiluja 1-3 alueella ja valvoa niiden toteutumista.

Ohjausryhmä käynnistää tarvittavat lainsäädäntöhankkeet ja perustaa hankeryhmät säädösmuutosten valmisteluun ja läpiviemiseen sekä ohjaa hankeryhmien työtä. Lisäksi ohjausryhmä käynnistää tarvittaessa kokeiluja ja valvoo niiden toteutumista.

Ohjausryhmä raportoi uudistusten etenemisestä säännönmukaisesti liikenne- ja viestintäpoliittiselle ministerityöryhmälle. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 30.4.2015.

Ohjausryhmässä on jäseniä sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtionvarainministeriöstä, Kansaneläkelaitoksesta, Suomen Kuntaliitosta, Opetushallituksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Puheenjohtaja on ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Nykyisellään valtion ja kuntien toimialat sekä Kela käyttävät vuodessa noin miljardi euroa julkisesti hankittuihin tai korvattuihin henkilökuljetuksiin, kuten koulukyyteihin, Kela-korvattuihin takseihin ja sosiaalitoimen matkoihin. Kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Mikäli henkilökuljetuksia ei kyetä kehittämään, on riskinä palvelutason lasku ja omavastuuosuuksien kasvaminen.


Lisätietoja
ohjausryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 342 013,
erityisasiantuntija Tero Jokilehto p. 0295 342 568
liikenneministeri Kyllösen erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 342 325