Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muutosten voimaansaattamiseksi lausunnoilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2022 12.30
Tiedote
Taksikupu auton katolla. (Kuva: Shutterstock)
Taksikupu auton katolla. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen ja Ruotsin välisen kansainvälisen taksiliikennesopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee Suomen ja Ruotsin rajan yli tapahtuvaa taksiliikennettä. Lausuntoja voi antaa 31.7.2022 saakka.

Esityksellä saatettaisiin voimaan sopimukseen tehdyt muutokset sekä muutettaisiin taksiliikennesopimuksen voimaansaattamislakia. Muutokset olisivat pääasiassa teknisluontoisia, ja niiden tarkoituksena on saattaa sopimuksen alaisen liikenteen velvoitteet vastaamaan muuta kansallista takseja koskevaa sääntelyä.

Merkittävimmät sopimusmuutokset koskevat sopimuksen alaista liikennettä harjoitettaessa mukana pidettyjä asiakirjoja ja sopimuksessa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia. Voimaansaattamislakia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin kansallisesta taksisääntelystä poistuneita velvoitteita, kuten velvoite palata asemapaikalle kuljetuksen jälkeen.

Toinen keskeinen voimaansaattamislakiin tehtävä muutos koskisi lain hallinnollisia seuraamuksia ja rangaistussäännöksiä. Säännökset muutettaisiin vastaamaan kansallista lainsäädäntöä muun muassa niin, että vähäiset rikkomukset siirrettäisiin pois rikosoikeudellisesta järjestelmästä hallinnollisten seuraamusten piiriin.

Muutos Suomen ja Ruotsin välisestä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehtyyn sopimukseen allekirjoitettiin 11.3.2022. Muutoksen taustalla on 1.7.2018 voimaan astunut liikennepalvelulaki, joka muutti kansallista taksiliikennesääntelyä siten, että taksiliikenteen harjoittamiselle asetettuja velvoitteita kevennettiin.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 31.7.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja:

suunnittelija Eveliina Uusitalo, eveliina.uusitalo(at)gov.fi, p. 050 597 9017

hallitusneuvos Päivi Jämsä, paivi.jamsa(at)gov.fi, p. 050 576 7204