Hallituksen esitys LVM:n hallinnonalan budjetiksi 3,5 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2020 14.28
Tiedote
Budjetti 2021 (Kuva: Valtioneuvoston kanslia)
Budjetti 2021 (Kuva: Valtioneuvoston kanslia)

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2021.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetään 2,0 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 783 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 680 miljoonaa euroa.

Valtaosa määrärahoista perusväylänpitoon

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,36 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään ja väylien kuntoa turvataan huomioiden erityisesti elinkeinoelämän tarpeet.

Yksityistieavustuksiin esitetään 13 miljoonan euron määrärahaa.

Uusia tie-, raide- ja vesiväylähankkeita

Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen esitetään 90 milj. euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen vesiliikenteen toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia mahdollistamalla pidemmät alukset Saimaan kanavalla ja syväväyläverkolla Varkauden ja Joensuun satamiin saakka. Hankkeessa pidennetään kanavasulkuja 11 metrillä uusimalla ja siirtämällä sulkujen yläportit. Saimaan kanavaa kehitetään myös nostamalla vedenpintaa, tähän hankkeeseen myönnettiin 5 milj. euron valtuus vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.

Valtatie 4 Äänekoski-Viitasaari-tieosuuden kehittämiseen esitetään 21,2 milj. euron valtuutta ja vuodelle 2021 5,0 milj. euron määrärahaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeessa rakennetaan nykyisille ohituskaistoille keskikaiteet, eritasoliittymä, uutta valaistusta ja riista-aitoja.

Tampere-Jyväskylä-radan parantamisen 1. vaiheeseen esitetään 19,0 milj. euron valtuutta ja 7,0 milj. euron määrärahaa vuodelle 2021. Hankkeen tavoitteena on edistää tavara- ja henkilöjunaliikenteen sujuvuutta, parantaa radan välityskykyä sekä edistää radan elinkaaritehokasta kunnossapitoa.

Eduskunta hyväksyi 26.6.2020 hallituksen esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvio sisältää koronaelvytyksenä, teollisina investointeina sekä MAL-sopimuksiin liittyvinä toimenpiteinä rahoitusta lukuisiin uusiin tie-, rata- ja vesiväylähankkeisiin eri puolilla Suomea. Lisätalousarviossa hyväksyttyjen uusien väylähankkeiden rahoitusta jatketaan vuoden 2021 talousarvioesityksessä.

Väylämaksujen puolitusta jatketaan

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen väylämaksulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2021. Toimenpiteellä pyritään kompensoimaan kauppamerenkululle ja ulkomaankaupalle aiheutuneita tulojen menetyksiä ja kannattavuushaasteita taloudellisesti epävarmoissa olosuhteissa. Tällä tuetaan Suomen kilpailukykyä ja tuetaan kauppamerenkulun toimivuutta.

Hallitus sopi budjettiriihessä syyskuussa 2020, että väylämaksujen puolitusta jatketaan vuoteen 2023 asti.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 108 miljoonan euron määrärahaa.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen esitetään 89 miljoonan euron määrärahaa.

Valtakunnallisen laajakaistahankkeen jatkamiseen esitetään 5 miljoonan euron määrärahaa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 19 miljoonan euron määrärahaa.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

perusväylänpito, väylähankkeet:

kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706

julkisen liikenteen ostot ja kehittäminen:

markkinayksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502

saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen:

peruspalveluyksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

väylämaksu:

erityisasiantuntija Juha Tervonen, p. 050 590 0966

laajakaistatuki:

verkkojen sääntely-yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178

koko budjetti:

talouskehitysyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 344 3400