Eurovinjetti ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila liikenneministerien aiheina

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2008 12.24
Tiedote

Ulkoisten kustannusten lisääminen kuorma-autoilta kerättäviin tietulleihin eli niin kutsutun eurovinjetti-direktiivin muutosehdotus sekä eurooppalaisen ilmatilaa koskevan lainsäädännön uudistaminen ovat aiheina EU:n liikenneministerien kokouksessa 9. joulukuuta Brysselissä. Kokoukseen osallistuu liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Eurovinjettidirektiivin muutos mahdollistaisi tiettyjen ulkoisten kustannusten lisäämisen kuorma-autoilta perittäviin tietulleihin. Direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan Euroopan laajuista tieverkoa eli TEN-verkkoa sekä merkittävältä osalta kansainvälisessä tavaraliikenteessä käytettävää tieverkkoa. Suomi pitää tärkeänä kaikkia toimia, joilla pyritään hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Siksi Suomi kannattaa, että liikenteessä maksuja peritään "käyttäjä maksaa" - periaatteella. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että raskaalta liikenteeltä perittävät korvaukset ovat suhteessa tämän liikenteen aiheuttamiin haittoihin.

Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä esitys, jolla muutettaisiin yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevia asetuksia. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmän suorituskykyä. Asetusehdotuksen muutoksella pyritään parantamaan erityisesti lentoliikenteen kustannustehokkuutta, kapasiteetin käytön tehostamista myöhästymisten vähentämiseksi sekä turvallisuutta. Uudeksi tavoitteeksi yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaan lainsäädäntöön lisättäisiin ympäristönsuojelu. Suomi voi hyväksyä yleisnäkemyksen puheenjohtajan ehdottamassa muodossa. Suomi vastustaa kuitenkin komission ehdotusta mähdollisista vastatoimista, jotka liittyvät kolmansien maiden ilmatilansa käyttörajoituksiin. Ehdotuksen taustalla on erityisesti se, ettei Venäjä ole toistaiseksi allekirjoittanut Siperian ylilentosopimusta.

Suomi tulee antamaan neuvostolle MARPOL-yleissopimuksen uudistettua ilmansuojeluliitettä koskevan tiedonannon. MARPOL-sopimuksella määritetään merenkulun maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun säännökset. Suomi korostaa, että on tärkeää seurata EU:n tasolla aktiivisesti uudistetun ilmansuojeluliitteen vaikutuksia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten vähärikkisen polttoaineen saatavuus sekä hinta kehittyvät. Suomi painottaa, että mikäli tilanne sitä edellyttää, on korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä riittävän ajoissa.

Liikenneministerit käsittelevät myös Europan lentoturvallisuusviraston EASA:n toimivallan lisäämistä niin, että EASA:lla olisi jatkossa valtuuksia käsitellä lentopaikkojen turvallisuutta, lennonvarmistusta ja ilmaliikenteen hallintaa koskevia asioita. Ministerit päättävät myös komission valtuuksista, joilla se voi aloittaa neuvottelut Tunisian ja Algerian kanssa Euro-Välimeri -ilmastosopimuksesta.

Ministerit käsittelevät komission kesällä julkaistuja liikenteen viherryttämisohjelmaa. Liikenneministerit käsittelivät asiaa lokakuussa Luxemburgissa, mutta jäsenmaat eivät päässeet yksimielisyyteen tiedonnannon yksityiskohdista.


Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871