Euroopan komissio pyrkii lisäämään rajat ylittävää liikennevalvontaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2008 13.29
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän luomista rajat ylittävän liikenteen valvonnan tehostamiseksi.

Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Jäsenmaiden yhteisen järjestelmän avulla voitaisiin vaihtaa tietoja liikennerikkomuksissa käytetyistä autoista ja niiden haltijoista. Näin helpotettaisiin esimerkiksi automaattisen liikennevalvonnan ja virhepistejärjestelmien käyttöä tapauksissa, jossa liikennerikkomuksen tekijä ajaa muussa jäsenmaassa rekisteröidyllä ajoneuvolla ja muun maan ajokortilla.

Valtioneuvosto antoi direktiiviehdotuksesta eduskunnalle kirjelmän torstaina 2. lokakuuta.

Valtioneuvosto kannattaa kirjelmässä tietojenvaihdon tehostamista mutta suhtautuu kriittisesti ehdotuksen sisältöön. Valtioneuvosto katsoo, ettei se voi hyväksyä ehdotusta nykymuodossaan, sillä se sisältää lainsäädäntöä, joka kuuluu kansallisesti määrättäviin asioihin. Ehdotus sisältää määräyksiä mm. liikennerikkomusten seuraamuksista ja niitä koskevista menettelytavoista.

Direktiivi koskisi tietojen vaihtoa rikkomuksista ja rikoksista kuten ylinopeudesta, turvavyön käyttämättä jättämisestä, punaisia päin ajamisesta ja rattijuopumuksesta. Ehdotuksen mukaan teosta seuraisi sakkorangaistus joko yksin tai osana muuta rangaistusta. Tietojen vaihdosta vastaisi Suomessa todennäköisesti poliisi.

Euroopan komission ehdotuksessa velvoitetaan rikkomusmaan viranomainen lähettämään ajoneuvon haltijalle ilmoitus rikkomuksesta ja sakkorangaistuksesta. Tällä pyritään tehostamaan liikennerikkomusten seuraamusten täytäntöönpanoa.

Valtioneuvosto toteaa kirjelmässään, että uuden tietojenvaihtojärjestelmän rakentamisesta aiheutuu kustannuksia, joiden määrään ei ole otettu ehdotuksessa kantaa. On myös todennäköistä, että kansallisiin Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) ja poliisin tietojärjestelmiin pitäisi tehdä muutoksia. Muutosten määrää tai kustannuksia ei vielä tiedetä.

Valtioneuvosto voi hyväksyä ehdotuksen, jos ehdotus rajoitetaan sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän perustamiseen.

Lisätietoja: ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569, 0400 693 544