Euroopan komissio ehdottaa muutoksia raskaan liikenteen vinjettidirektiiviin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2008 13.52
Tiedote

Euroopan komissio haluaa laajentaa jäsenvaltioiden vapautta päättää raskaalta tavaraliikenteeltä tieverkon käytöstä perittävistä maksuista. Maksua voitaisiin periä tietulleissa esimerkiksi päästöistä ja melusta.

Lisäksi sääntelyn piirissä oleva tieverkko laajenisi ja myöhemmin sääntelyn piiriin tulisivat kaiken kokoiset kuorma-autot.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kirjelmän direktiivin muutosehdotuksesta torstaina 9. lokakuuta.

Valtioneuvosto voi tietyin ehdoin hyväksyä raskaan liikenteen maksuja sääntelevän vinjettidirektiivin muuttamisen. Valtioneuvosto tukee toimia, joilla pyritään hidastamaan ilmaston lämpenemistä ja kannattaa "käyttäjä maksaa" -periaatetta.

Nykyisin tietulleilla voidaan periä vain infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuva raskaan liikenteen kustannusosuus. Ehdotus mahdollistaisi maksun perimisen myös ulkoisista kustannuksista, kuten pakokaasupäästöistä (lukuun ottamatta hiilidioksidia), meluhaitasta ja ruuhkakustannuksesta.

Lisäksi direktiivi ulotettaisiin koskemaan koko tieverkkoa. Kaupunkialueiden tiet eivät kuitenkaan olisi osa sitä. Nykyisin säännökset koskevat Euroopan laajuista liikenneverkkoa eli TEN-verkkoa. Muun tieverkon tietulleista jäsenvaltiot ovat voineet päättää vapaasti itse.

Tavoitteena on, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin vuoden 2010 alusta alkaen koskemaan kaikkia tavarankuljetusajoneuvoja, joiden kokonaispaino on yli 3,5 tonnia.

Koska Suomessa ei ole tietulleja tai vinjettimaksua käytössä, ei ehdotuksella ole vaikutusta kotimaan liikenteeseen. Keski-Euroopan ruuhkaisia teitä käyttävät EU-kaupan vienti- ja tuontikuljetukset voivat kallistua merkittävästi.

Muutoksen jälkeen jäsenvaltioiden on valittava, ottavatko ne käyttöön matkaperustaiset tietullit vai aikaperustaisen vinjettijärjestelmän. Molemmat eivät voi olla käytössä tieverkolla samaan aikaan. Jäsenvaltion ei ole pakko ottaa käyttöön kumpaakaan järjestelmää.

Lisätietoja

liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497, 040 543 6573