EU uudistaa älyliikennettä koskevaa sääntelyä

Julkaisuajankohta 7.3.2022 8.22
Kolumni
Antti Paasilehto [Kuva: LVM/ Keksi Agency Oy]

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteita koskeva direktiivi eli niin kutsuttu ITS-direktiivi on saamassa kauan kaivatun päivityksen.  Asiaa koskevan komission ehdotuksen käsittely alkoi EU:n toimielimissä tämän vuoden alussa, joten jonkin aikaa vielä menee, ennen kuin uuden sääntelyn konkreettiset vaikutukset näkyvät toiminnassa.

Liikenneala on ottanut komission lainsäädäntöehdotuksen ilolla vastaan. On jo korkea aika saattaa yli kymmenen vuotta vanha sääntelykehys ajan tasalle ja virittää se tukemaan liikennealan tulevaisuuden kehitystä sekä koko EU:n laajuisen markkinan digitalisoitumista.

Liikennetietojen saatavuutta parannetaan ja kattavuus laajenee

Direktiivin perusrakenteeseen komission ehdotus ei juuri tuo muutoksia. Liikenne- ja matkatiedot tulevat myös jatkossa olemaan puitedirektiivin keskiössä yhdessä tietojen pohjalta tuotettavien tietopalvelujen kanssa.

Sen sijaan direktiivin toimintalogiikkaan komissio esittää merkittäviä muutoksia. Tavoitteena on, että jatkossa jäsenvaltiot velvoitettaisiin varmistamaan olennaisiksi luokiteltujen liikenne- ja matkatietojen saatavuus. Tällaisia tietoja olisivat muun muassa tieliikenneverkon sääntöjä ja määräyksiä koskevat tiedot, joita ajoneuvot jatkossa tarvitsevat jo osittain autonomisen liikkumisen tueksi sekä tieliikenneverkon tilaa kuvaavat tiedot, mukaan lukien turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet ja tapahtumat.

Direktiiviehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioiden tulisi lisäksi varmistaa liikenteen turvatietopalvelun käyttöönotto alueillaan. Palvelujen käyttöönottoa ja tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita olisi tarkoitus jatkossa päivittää, kun alan kehitys ja liikennepoliittiset tavoitteet sitä edellyttävät.

Tällä hetkellä voimassa oleva direktiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden ja toimijoiden tulee varmistaa direktiivin mukaisten tietojen käytettävyys vain, jos näitä tietoja on digitaalisessa muodossa saatavilla. Jatkossa jäsenvaltiot olisivat velvollisia tuottamaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvia liikenne- ja matkatietoja sekä ITS-palveluja sääntelyssä määritetyn maantieteellisen kattavuuden ja aikataulun mukaisesti.

Komissio myös esittää laajennettavaksi tietojen saatavuutta sekä ITS-palvelujen käyttöönottoa koskevaa maantieteellistä kattavuutta. Jatkossa liikennetietojen saatavuutta koskeva velvoite koskisi osittain myös kaupunkien ja kuntien hallinnoimia tie- ja katuverkkoja.

Olennaisten liikenne- ja matkatietojen saatavuuden kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehokkaiden matkustus-, tavarankuljetus- ja logistiikkaketjujen luomiseen sekä eri liikennemuotojen yhteistoiminnan lisäämiseen. Tiedon paremmasta saatavuudesta ja käytettävyydestä hyötyisivät sekä tavara että henkilöliikenne.

Liikenteen digitalisaatiota edistetään useassa EU-hankkeessa

Komission lainsäädäntöehdotukseen sisältyy paljon yksityiskohtia, joiden osalta jatkokeskusteluja ja arviointia vielä tarvitaan, mutta tuntuma on, että direktiivin uudistamisessa mennään hyvään suuntaan. Se, mihin ’kultainen keskitie’ direktiivin uuden sisällön osalta lopulta sijoittuu nähdään, kun ehdotuksen käsittely on edennyt ja tiedetään, mihin kohtaan kompromissi kunnianhimoisten uudistajien ja varovaisten etenijöiden välillä EU-tasolla piirtyy.

ITS-direktiivin uudistamisen rinnalla on jo käynnissä useita EU-hankkeita, joilla liikennealan sekä digitaalisen toimintaympäristön kehitystä pyritään myös vauhdittamaan EU:n laajuisesti. Lisäksi komissio valmistelee useita aloitteita, jotka tullaan julkistamaan vielä tämän ja ensi vuoden aikana.

Yksi merkittävä hanke on uusi lainsäädäntöinstrumentti digitaalisten multimodaalisten liikkumispalvelujen sääntelystä. Tämä niin kutsuttu MDMS-aloite (multimodal digital mobility services) pyrkii luomaan tarvittavan EU-tasoisen sääntelykehyksen MaaS-markkinoiden ja -palvelujen kehitykselle varmistaen kaikille toimijoille tasapuolisen toimintaympäristön ja mahdollisuudet. Samalla tavoitteena on lisätä multimodaalisten matkaketjujen käytön helppoutta ja houkuttelevuutta asiakkaan näkökulmasta.

Digitaalisessa murroksessa menestyminen vaatii rohkeutta, luottamusta ja ennen kaikkea laaja-alaista yhteistyötä. Nämä elementit luovat perustan myös LVM:n toiminnalle liikennealan sääntelyä uudistettaessa.

ITS-direktiivin uudistamisesta järjestetään kaikille avoin online-keskustelutilaisuus 10.3.2022. 

Lisää tietoa tilaisuudesta löytyy täältä

Antti Paasilehto

Kirjoittaja on kansainvälisten asioiden neuvos liikenne- ja viestintäministeriön automaatioyksikössä.

2022 Blogit Blogit 2022 LVM