EU:n liikenneministerit päättivät vesiliikenteen matkustajien oikeuksien parantamisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2009 16.03
Tiedote

EU vahvistaa vesiliikenteen matkustajien oikeuksia. Uudella lainsäädännöllä parannetaan erityisesti liikuntarajoitteisten matkustajien sekä matkan peruuntumiseen ja viivästymiseen liittyviä matkustajien oikeuksia, kuten lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä on jo tehty.

Asiasta päättivät Euroopan unionin liikenneministerit, jotka kokoontuivat 9. lokakuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Asetuksen voimaantulon jälkeen vesiliikenteessä ei saa enää kieltäytyä kuljettamasta liikuntarajoitteista henkilöä. Kuljettamisvelvoitteelle on kuitenkin määritelty tietyt ehdot. Lisäksi liikenteenharjoittaja velvoitetaan avustamaan liikuntarajoitteisia matkustajia. Jos matka keskeytyy tai viivästyy, liikenteenharjoittajalla on tiedottamis- ja avustusvelvollisuus kaikkia matkustajia kohtaan. Matkustajilla on myös oikeus korvaukseen viivästystapauksissa.

Asian käsittelyä jatkuu vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken.

Komissio tiedotti liikenneneuvoston kokouksessa myös suunnitelmistaan, joilla helpotettaisiin nesterajoituksia lentomatkailussa. Komissio kertoi ministereille, että se pohtii nesterajoitusten poistamista asteittaisella aikataululla. Ensimmäiseksi EU:n ulkopuolelta tulevien jatkolentomatkustajien voitaisiin sallia kuljettavan käsimatkatavarassa sellaisia nesteitä, jotka on hankittu EU:n ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta. Asiaa koskevasta komission ehdotuksesta keskustellaan lähitulevaisuudessa EY:n ilmailun turvakomiteassa.

Ministerit keskustelivat EU:n liikennepolitiikan tulevaisuudesta. Komissio on kesäkuussa antamassaan tiedonannossa arvioinut viime vuosien liikennepoliittista kehitystä ja valmistelee pohjaa EU:n liikennepolitiikalle vuodesta 2010 eteenpäin.
Komission mielestä tulevaisuuden liikennepolitiikan suurimmat haasteet ovat ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja muuttoliike.

Suomi painotti puheenvuorossaan liikenteen tarkastelemista kokonaisuutena, jotta eri liikennemuodot ja kuljetustarpeet voitaisiin paremmin saattaa yhteen. Samalla on hyödynnettävä teknologian tarjoamat mahdollisuudet, erityisesti älykkäiden liikennejärjestelmien nopeampi käyttöönotto.

Suomelle on tärkeää, että yhteisön liikennepolitiikka ottaisi tulevaisuudessa entistä paremmin huomioon unionin naapurimaiden ja lähialueiden liikennekehityksen. Kolmansien maiden liikennejärjestelmien tulisi kiinteämmin olla osa EU:n liikennepolitiikkaa ja liikennesuunnitelmia, totesi Suomi puheenvuorossaan.

Komission tiedonannossa ei aseteta laadullisia tai määrällisiä tavoitteita tulevaisuuden liikennepolitiikalle. Suomen mielestä komission onkin jatkotyössään kuvattava konkreettisemmin kestävän liikenteen tavoitetilaa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jaana Heikkinen, (09) 160 28628, 040 356 5670