EU keventää kansainvälisen linja-autoliikenteen lupamenettelyä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2007 14.08
Tiedote
Linja-autoliikenteen luvan saanti helpottuu Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä säännöllisessä liikenteessä. Tavoitteena on selventää ja yksinkertaistaa nykyisiä määräyksiä.

Valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta linja-autoliikenteen markkinoillepääsyä koskevasta asetuksesta 22. marraskuuta. Valtioneuvosto kannattaa pääosin Euroopan komission esitystä.

Kansainväliseen linja-autoliikenteeseen vaadittaisiin jatkossakin yhteisön liikennelupa. Sama koskee kabotaasia eli toisessa jäsenmaassa tehtyä maan sisäistä kuljetusta. Säännöllistä kansainvälistä linjaliikennettä varten tarvittaisiin nykyiseen tapaan lisäksi erillinen lupa. Tätä lupamenettelyä on tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa.

Luvan myöntäminen vaatisi edelleen viranomaisten suostumuksen niistä jäsenmaista, joista matkustajat tulevat tai jäävät kyydistä. Sen sijaan kauttakulkumaita ei enää kuultaisi. Luvansaannin hylkäysperusteita on ehdotuksessa aiempaa vähemmän.

Kabotaasia koskevat määräykset säilyisivät pääosin ennallaan. Kabotaasiliikenne ei olisi edelleenkään sallittua kaupunki- tai seutuliikenteessä.

Jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa on tarkoitus lisätä ja rikkomusten seuraamuksia tehostaa. Lupa-asiakirjoja halutaan yhtenäistää ja valvontaa helpottaa.

Nykyinen, säännöllistä liikennettä koskeva lupajärjestelmä EU:ssa on koettu hankalaksi ja alalle tuloa haittaavaksi. Lisäksi jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa on pidetty tehottomana ja sanktioriskiä pienenä. Myös jäsenvaltioiden käyttämät erilaiset asiakirjat ovat hankalia valvonnan ja tarkastusten kannalta.

Asetus ei koskisi Suomen ja Venäjän välistä liikennettä vaan se jäisi edelleen maiden kahdenkeskisen sopimuksen varaan.

Suomelle säännöllisen EU:n sisäisen linja-autoliikenteen merkitys on vähäinen. Säännölliseen liikenteeseen EU:ssa on myönnetty koko maassa vain reilut kymmenen lupaa. Suomalaisen linja-autoelinkeinon kannalta palvelujen tarjoamisen vapaus on kuitenkin tärkeää varsinkin kansainvälisessä tilausliikenteessä.

Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevan asetusehdotuksen käsittelyajankohdasta EU:n liikenneministerineuvostossa ei ole vielä tietoa.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544 tai 040 544 9673