Esitysluonnos infrastruktuuriverkkojen yhteisrakentamisesta ja yhteiskäytöstä lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2015 10.32
Uutinen
Valokuitukaapeli (Kuva: Rodeo)
Valokuitukaapeli (Kuva: Rodeo)

Hallitus haluaisi edistää nopeiden viestintäverkkojen rakentamista yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä koskevalla lailla. Lakiesityksen tavoitteena ovat myös yhtenäisemmät toimintatavat.

Laki velvoittaisi viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen verkkotoimijat suostumaan toisen verkkotoimijan pyytämään kohtuulliseen rakenteiden ja rakennelmien yhteiskäyttöön tai verkkojen yhteisrakentamiseen. Lailla säänneltävän yhteistoiminnan toisena osapuolena tulisi kuitenkin aina olla teleyritys.

Lisäksi lakiluonnos velvoittaisi verkkotoimijat ja viranomaiset tarjoamaan olemassa olevia verkkoja ja tulevia verkkohankkeita koskevat tiedot yleisesti saataville keskitetyn tietopalvelun kautta.

Luonnoksen mukaan Viestintävirasto toimisi yhteistoimintaa koskevien riitojen ratkaisijana.

Luonnoksessa velvoitetaan myös rakentamaan sisäiset viestintäverkot kiinteistöihin ja rakennuksiin uudisrakentamisen tai merkittävämpien peruskorjausten yhteydessä. Kunnollinen sisäverkko nostaa rakennuksen nykyarvoa ja toimii panostuksena tulevaisuuteen, sillä nopea laajakaista ja häiriöttömät sähköiset palvelut edellyttävät tehokasta viestintäverkkoa.

Lakiluonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaista on lähtenyt lausunnoille. Lausuntojen määräaika on 10. elokuuta 2015.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee nopeiden viestintäverkkojen käyttöönottokustannusten vähentämistä.