Esitys: Vähäiset poikkeamat jääluokkamääräyksistä huomioon joustavammin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2004 13.53
Tiedote
Merenkulkulaitos voisi jatkossa vahvistaa alukselle paremman jääluokan, kuin mihin alus jääluokkamääräysten nojalla kuuluisi. Paremman jääluokan myöntäminen olisi mahdollista, jos alus poikkeaa vain vähän parempaa jääluokkaa koskevista määräyksistä.

Edellytyksenä paremmalle jääluokalle on mm. se, että alus on liikennöinyt vaikeuksitta jääolosuhteissa tai aluksen jäissäkulkukyky on muuten arvioitu hyväksi.

Merenkulkulaitos voisi hyväksyä myös ns. vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan. Näissä tapauksissa aluksen teknisen jäissäkulkukyvyn on oltava samaa tasoa kuin Merenkulkulaitoksen jääluokkamääräyksiä noudattavilla aluksilla.

Aluksen jääluokka vaikuttaa keskeisesti aluksesta perittävän väylämaksun suuruuteen.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 18. marraskuuta.

Lakiehdotuksella ratkaistaisiin nykyinen väylämaksujen kohtuullistamiseen liittyvä ongelmatilanne. Vuonna 2002 toteutetun väylämaksulain uudistuksen yhteydessä alusten jääluokan määrittäminen muuttui huomattavasti aikaisempaa tarkemmin säännellyksi.

Lainmuutoksen yhteydessä kaikki jääluokkatodistukset uusittiin. Tämän seurauksena pienetkin puutteet aluksen ominaisuuksissa ovat johtaneet aluksen jääluokan alentamiseen ja aluksen väylämaksun korottamiseen. Joissakin tapauksissa jääluokan aleneminen on johtanut myös mittavien lisä- ja jälkimaksatustoimien käynnistämiseen.

Jotta väylämaksujen korotukset eivät olisi olleet kohtuuttomia, Merenkulkulaitos on kohtuullistanut eräissä tapauksissa väylämaksujen korotuksia. Kohtuullistamisen taustalla ovat olleet mm. vähäiset poikkeamat aluksen jäävahvistuksessa tai konetehossa.

Kohtuullistamisen tarkoituksena on myös vähentää vuosi sitten paljastuneista jääluokkamääräysten kieli- ja käännösvirheistä varustamoille ja valtiolle aiheutuvia kustannuksia.

Lakiehdotuksen tultua voimaan kohtuullistamista ei enää tarvitsisi jatkaa, vaan Merenkulkulaitos voisi vähäisten poikkeamien osalta vahvistaa alukselle pysyvästi paremman jääluokan. Laki vähentäisi sekä kohtuullistamisesta aiheutuvaa epävarmuutta että viranomaisten ja varustamoiden työmäärää.

Merenkulkulaitokseen mahdollisesti kohdistuvia, mm. alusten korjaamiseen liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia arvioidaan Merenkulkulaitoksessa erikseen.

Lisätietoja:
hallitusneuvos, Aila Salminen, puh. (09) 160 28491
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490