Esitys: Kauppa-alusluettelolakia muutettava vastaamaan paremmin EU:n suuntaviivoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2004 12.29
Tiedote
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lakia tulisi muuttaa niin, että se vastaisi paremmin EU:n vahvistamia valtiontuen suuntaviivoja. Tämä edellyttäisi mm. sitä, että ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytyksenä olisi se, että alusta käytetään pääasiassa ulkomaan meriliikenteeseen.

Tähän tulokseen on tullut liikenne- ja viestintäministeriön asettama merenkulun tukilakien muutostarpeita pohtinut selvitysryhmä väliraportissaan.

Ryhmän tarkoituksena oli selvittää, mitä muutostarpeita aiheuttavat EU:n tammikuussa 2004 uudistamat merenkulun valtiontuen suuntaviivat sekä eduskunnan matkustaja-aluksia koskevan tukijärjestelmän muutoksen yhteydessä hyväksymät lausumat.

Ympärivuotista sisävesiliikennettä harjoittavien alusten osalta selvitysryhmä ei näe mahdollisuutta muuttaa lakia siten, että nämä alukset otettaisiin merimiesverotuksen piiriin. Tukilakia on lisäksi täydennetty uudella lailla siten, että merityötulon ja ennakonpidätyksen käsitettä täsmennetään vastaamaan noudatettua käytäntöä.

Verohallitus on lisäksi ilmoittanut, että vuoden 2005 alusta luovutaan merityötulon ennakonpidätyksen vaihtoehtoisesta toimittamistavasta. Selvitysryhmän mielestä tukilakia ei ole näiltä kohdin mahdollista muuttaa.

Raportin mukaan eräät Saimaalla jäänmurtopalveluita harjoittavista varustamoista saavat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelolain mukaista tukea, kun taas eräät varustamot eivät ole tuen piirissä.

Selvitysryhmä kuitenkin katsoo, että tukilain muuttaminen ei ole tarpeen, koska järjestelmästä saatavat hyödyt merenkululle ovat kokonaisuutena arvioiden suurempia kuin kilpailunäkökulmasta yksittäistapauksessa mahdollisesti seuraavat ongelmat.

Selvitysryhmä jatkaa työtään selvittämällä toimenpiteitä, joilla pitkällä aikavälillä voidaan turvata ja tukea merenkulkua Ahvenanmaalla ja muuallakin Suomessa tasapuolisesti. Selvitysryhmä tarkastelee myös merenkulun neuvottelukunnan piirissä tehtyjä eräitä ehdotuksia tukilainsäädännön muuttamiseksi.

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muutostarpeiden kartoittaneen selvitysryhmän väliraportti on tulostettavissa liikenne- ja viestintäministeriön Internet-sivuilta osoitteesta www.mintc.fi

Lisätietoja: selvitysryhmän puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. 09 160 28490