Esitys kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 9.40 | Julkaistu suomeksi 24.5.2022 klo 15.56
Tiedote
Rahtialus lähtee satamasta (Kuva: Shutterstock)
Rahtialus lähtee satamasta (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä yleissopimusta koskevasta asetusluonnoksesta.

Kansainvälinen majakkaliitto (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) päätti vuoden 2014 yleiskokouksessaan, että sen status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Muutos edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Suomi allekirjoitti sopimuksen 8.6.2021. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatettaisiin Suomessa voimaan lailla. Valtiosopimuksen voimaantulosta ja muista kuin lainsäädännön alaan kuuluvista määräyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Majakkaliitto on perustellut kansainvälisen järjestön asemaa muun muassa sillä, että se vahvistaisi sen asettamien suositusten painoarvoa. Tavoitteena on myös parantaa ja edistää merenkulun turvallisuutta, taloudellisuutta ja suorituskykyä sekä yhtenäistää merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluita kansainvälisesti. Sopimuksella pyritään vastaamaan meriturvallisuuteen liittyviin huoliin, luomaan viranomaisohjeistusta hyvistä käytännöistä sekä vahvistamaan hyvää hallintoa ja harmonisointia.

Mitä seuraavaksi?

Luonnoksen lausuntoaika päättyy 17.6.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Sopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmaskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu. Tällä hetkellä sopimuksen on ratifioinut viisi valtiota.

Kansainvälinen majakkaliitto on perustettu vuonna 1957. Suomi on ollut liiton jäsenenä vuodesta 1959 ja Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana. Statusmuutoksen jälkeen suomalaiset viranomaiset osallistuvat toimintaan kuten ennenkin, mutta yhteisen maajäsenyyden kautta.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 342 613, [email protected]