Datataloudelle yhteiset pelisäännöt

Julkaisuajankohta 6.9.2019 7.15
Kolumni
Viestintäneuvos Taru Rastas (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)

Data sujuvoittaa ja ohjaa nyt arkeamme. Myös tulevaisuudessa datan toivoisi liikkuvan ketterästi ja vastuullisesti hyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi personoidut hoitomuodot, joustavampi liikkuminen, kestävämmät kulutusvalinnat ja tuotantoprosessit ja rutiinityötä helpottava automaatio. 

Data keskittyy yhä enemmän yksittäisille toimijoille. Samalla kapenee myös päätösvalta – ellemme luo reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä datan uudelleenkäyttöön eri osapuolten oikeuksia kunnioittaen.

Koska data ei tunne maantieteellisiä rajoja, yhteiset pelisäännöt datan käytölle kirittäisivät kaikkia parempaan ja mahdollistaisivat yhdessä myös yleismaailmallisiin haasteisiin tarttumisen. 

On aika kysyä, millaiset datatalouden pelisäännöt haluamme ohjaamaan tulevaisuuttamme.

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa Euroopan unionin toimia datatalouden pelisääntöjen luomiseksi. Keskeisinä tavoitteina nähdään datatalouden ihmisläheisyys ja kestävyys.

Datan käytön tulee hyödyttää kaikkia osapuolia, jotka osallistuvat datan vaihdantaan ja jalostamiseen tavalla tai toisella. Nyt datataloudessa toimitaan globaalisti eritasoisilla säännöillä. Eurooppa voi nostaa arvoihinsa perustuvien pelisääntöjen avulla muita kohti ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. 

Ehdotukset pelisäännöiksi on muotoiltu periaatteiksi, joiden hahmottelussa on kuunneltu intressitahoja, katsottu soveltuvia linjauksia ja suosituksia sekä pyritty asettumaan neutraalisti eri sidosryhmien asemaan. 

Seuraava askel on avoin verkkokeskustelu. Tarkoituksena on testata periaatteita, parantaa niitä ja kehittää niiden toimivuutta. Keskustelun jälkeen pelisäännöt esitellään Helsingissä järjestettävässä EU:n korkean tason datatalouskonferenssissa marraskuussa. Konferenssi on Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein digitalisaatioon liittyvä tapahtuma.

Kuusi periaatetta ohjaamaan kehityksen suuntaa

Datataloudessa tarvittavat periaatteet liittyvät datan saatavuuteen, datan jakamiseen, yksilöiden toimintakykyyn, innovointiin, luottamukseen ja oppimiseen. 

Pääsy dataan on datatalouden arvonluonnin perusta. Ei-henkilötietoja sisältävän datan saatavuus on taattava, ellei sitä ole aihetta erityisestä syystä rajoittaa. Tämä ei tarkoita, että kaiken datan tulee olla avoimesti saatavilla, mutta dataan pääsyn tulee olla syrjimätöntä. 

Dataa on pystyttävä jakamaan. Jakamisella tarkoitetaan datan uudelleen käyttöä kohteissa, joista syntyy uutta arvoa. Datan jakamiseen tarvitsemme selkeitä ja oikeudenmukaisia käyttöoikeuksia, jotka avaavat ovia palveluiden, tuotteiden ja uuden liiketoiminnan kehitykselle.

Ihmisillä täytyy olla edellytykset toimia eli aktiivisesti hallita omien tietojensa käyttöä. Tämä edellyttää EU:n tietosuojasääntelyn avittamana myös sitä, että meillä on helppoja työkaluja itse käyttää dataamme ja siirtää sitä uusiin käyttötarkoituksiin.

Dataan perustuvan innovoinnin edistäminen edellyttää sitä, että kaikilla on aidosti yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja pääsy markkinoille. Kilpailun tulee olla avointa ja markkina-aseman väärinkäyttöön tulee puuttua. Datan löydettävyys ja käytettävyys on varmistettava muun muassa yhteisillä standardeilla.

Datatalouden täytyy perustua luottamukseen. Tietoturvan ja tietosuojan on oltava alusta lähtien palvelujen ja prosessien perusominaisuuksia. Myös digitaalisten tuotteiden ja palveluiden helppokäyttöisyys rakentaa luottamusta: käyttäjän tulee ymmärtää niiden toimintaa ja osapuolien vastuita. 

Oppimisesta tulee datataloudessa tehdä jatkuvaa ja joustavaa. Elinikäisen oppimisen täytyy kasvaa kauniista ajatuksesta toteutukseksi. Yhteiskunta voi uudistua tukemaan digitaalista murrosta eikä jarruttamaan sitä. Myös yritysten tulee panostaa uuteen osaamiseen: laajan eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 40 prosenttia vastaajista uskoo, että heidän työnantajayritystään ei ole enää olemassa kymmenen vuoden kuluttua, ellei se kehity teknologian kehityksen mukana.

Keskustelu käynnistyy

Datatalouden periaatteista nousevat konkreettiset toimet ovat löydettävissä EU:n politiikka-alueilla ja ne nivoutuvat myös kehittämis- ja rahoitusohjelmiin.

Mutta pelkkä politiikkataso ei riitä. Haluamme keskustelun datatalouden pelisäännöistä tavoittavan laajasti toimijat ja aiheesta kiinnostuneet. Pelisäännöt eivät toimi, jos niitä ei koeta yhteisiksi.

Haluamme nyt palautetta siitä, mitä asioita periaatteissa pidetään tärkeinä, mikä toimii ja mikä ei, mikä on realistista ja mistä löytyy yhdessä haluttu suunta datataloudelle.

Toivomme periaatteiden herättävän yhteistyötä kohti ihmislähtöistä, menestyvää ja tasapainoista datataloutta, joka ottaa lähtökohdakseen ratkaisujen tavoittelun siten, että datan käyttö ohjaa meitä parempaan yhteiseen maailmaan.  

Tervetuloa tutustumaan, arvioimaan ja kommentoimaan datatalouden pelisääntöjä! Keskustelu on auki 30.10. 2019 osoitteessa www.dataprinciples2019.fi.

Taru Rastas
Kirjoittaja on viestintäneuvos ministeriön tieto-osastolla (virkavapaalla)

2019 Blogit Blogit 2019