Datasääntelystä data-avaruuksiin

Julkaisuajankohta 8.11.2021 12.37
Kolumni
Maria Rautavirta (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)

Euroopan datastrategian tavoitteena on tehdä EU:sta esikuva datavetoisille yhteiskunnille. Kulunut vuosi on ollut EU:n datastrategian keskeisten säädösaloitteiden kannalta kiireinen. Säädöksillä halutaan poistaa esteitä ja luoda edellytykset datan sisämarkkinoille, joilla data voi liikkua vapaasti eri maiden ja alojen välillä.

Erona aiempaan on, että datastrategiassa ymmärretään, ettei data liity yksinomaan digitaaliseen markkinaan vaan, että data liittyy ja muovaa kaikkea toimintaa yhteiskunnassa, julkisessa toiminnassa ja markkinoilla. Ilman reiluja datapelisääntöjä ja pääsyä dataan, ei ole toimivia julkisia palveluita tai kilpailtuja markkinoita palveluille ja tuotteille, joita kehitetään, ohjataan ja markkinoidaan datan avulla.

EU tavoittelee tasapainoista ja turvallista datan sisämarkkinaa

EU:n sääntely datasta on jo aiemmin kattanut lähinnä julkisen datan ja ei-henkilötietoon liittyvän datan saatavuutta ja liikkuvuutta. Henkilötietoja on säännelty yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Nyt sääntelyä täydennetään datan hallintaa (datahallintosäädös) ja digimarkkinoiden dataa (digimarkkinasäädös) koskevilla pelisäännöillä. Molempien tavoite on luoda edellytyksiä tasapainoisemmalle ja reilulle kilpailuasetelmalle ja datan sisämarkkinalle, jossa datan välittämistä palvelevat infrastruktuurit ja dataa hyödyntävät palvelut turvaavat loppukäyttäjän ja asiakkaan asemaa. Parhaillaan odotetaan vielä datasäädöstä, jolla ulotetaan reiluus koskemaan myös datan käyttöoikeuksia ja -ehtoja arvoketjuissa.

Nyt marraskuussa näyttää siltä, että datasääntelyä voidaan pitää jo varmana. Neuvottelusopu pelisäännöistä ollaan saavuttamassa sekä datan välityspalveluille ja -alustoille että henkilötietoa välittäville dataoperaattoreille.

Säädöspohja antaa varmuuden sektorikohtaisten data-avaruuksien kehittämistyölle, jossa yleisen koordinaation vahvistamisen lisäksi keskeistä on sektorit ylittävä yhteinen sääntökirja- ja standardisointityö sekä luotavat skaalautuvat perusrakenteet ja liiketoimintamallit. Nyt on aika siirtää katse käytännön tekemiseen.

Suomella hyvät asemat data-avaruuksien kehitystyössä

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 8.11.2021 Datatalousfoorumissa selvityksen data-avaruuksista. Selvityksen tavoite on toimia linnunradan liftarin käsikirjan tavoin oppaana data-avaruusmatkailijalle. Selvityksessä avataan keskeisiä käsitteitä ja periaatteita data-avaruuksista sekä luodaan katsaus käynnissä olevaan eurooppalaiseen ja kansalliseen kehittämistyöhön, valmisteilla oleviin data-avaruushankkeisiin ja standardisointiin.

Suomella on selvityksen mukaan hyvin jalka oven välissä ja osin jo hartiatkin eurooppalaisessa data-avaruuskehitystyössä ja Gaia-X-verkostossa. Seuraavaksi tulee huolehtia, että Suomi selvittää itsensä jatkoon myös EU-rahoitushauissa.

EU osoittaa data-avaruuskehitystyöhön merkittävästi rahoitusta erityisesti Digitaalinen Eurooppa –ohjelmasta, mutta myös Horisontti Eurooppa ja Verkkojen Eurooppa –ohjelmista on haettavissa rahoitusta myös sektorikohtaista tiedonvaihtoa palvelevan infrastruktuurin kehitystyöhön. Näistä ensimmäiset rahoitukset avautuvat haettavaksi jo loppuvuodesta. Datahankkeita on käynnistetty myös Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmalle myönnetyn tuen avulla.

Datahankkeita digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä digitoimisto valmistelee Suomen kansallista digitaalista kompassia.

Kompassi sisältää Suomen tavoitteet ja mittarit sekä toimenpiteet EU:n digitaalisen vuosikymmenen 2030 toimenpideohjelmaan. Digitoimisto on lisäksi kokoamassa hankesalkkua ja tilannekuvaa digitalisaatiokehityksen ja datahankkeiden seurannan ja edistämisen tueksi. Sitran koordinoima Suomen Gaia-X Hub tarjoaa verkoston data-avaruuksien yhteiskehittämiselle.

Käynnissä on nyt verkostoja ja aitoja kehittämisympäristöjä sekä omien datatarpeiden, että omien datainfraan liittyvien ratkaisujen sovittamiseksi osaksi yhteistä kehittämistä ja skaalautuvaa tuotepalettia. Ikkuna avaruusmatkaajille on auki. 

Maria Rautavirta
Kirjoittaja on tietoliiketoimintayksikön johtaja liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osastolla.

2021 Blogit Blogit 2021