Alusturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ajantasaistetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 13.32
Tiedote
Perinnelaiva (Kuva: Suratwadee Rattanajarupak / Shutterstock)
Perinnelaiva (Kuva: Suratwadee Rattanajarupak / Shutterstock)

Matkustaja-alusten turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan ja kevennetään. Hallitus esittää muutoksia lakeihin, jotka on annettu aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista sekä alusturvallisuuden valvonnasta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 18. lokakuuta 2018.

Esityksillä on tarkoitus toimeenpanna EU:n matkustaja-alusturvallisuutta koskevien direktiivien edellyttämät lakimuutokset. Direktiivien muuttamisen tavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää sääntelyä, vähentää hallinnollista taakkaa sekä varmistaa sääntelyn oikeasuhtaisuus.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräiden alustyyppien katsastuksen uudistamista, talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungonkatsastuksesta osittain luopumista sekä lainsäädännön täydentämistä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevilla säännöksillä.

Katsastukseen esitetyillä muutoksilla mahdollistettaisiin se, että eräiden alustyyppien turvallisuusarviointi annettaisiin katsastajan sijaan laivanisäntien tehtäväksi. Talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungonkatsastuksesta osittain luopumisen seurauksena alusten sopivuus talviliikenteeseen varmistettaisiin telakoinnin yhteydessä tehtävässä rungon tarkastuksessa.

Esityksen mukaan perinnealukset voitaisiin katsastaa ja niille voitaisiin antaa omat tekniset määräykset. Näin voitaisiin huomioida paremmin perinnealusten rakenteelliset ratkaisut ja kulttuurihistorialliset arvot. Muutoksen tarkoituksena on parantaa perinnealusten pienimuotoista kaupallista liikennekäyttöä, joka voisi edesauttaa perinnealusten ylläpitoa ja käyttöä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Lakien voimaantuloajaksi esitetään 21.12.2019.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 040 771 8522