Alusturvallisuuslain muutokset helpottavat Teno-veneiden turvallisuusmääräyksiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2014 13.56
Uutinen

Alusturvallisuuslakiin tehdään teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat mm. alusten turvallisuuskirjojen antamiseen ja lohensoudussa käytettävien Teno-veneiden sääntelyyn. Muutokset tuovat helpotusta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Hallitus esitti alusturvallisuuden valvontalain, laivaväkilain ja alusturvallisuuslain vahvistamista 6. marraskuuta. Lait tulevat voimaan 21. marraskuuta.

Näillä laeilla pannaan täytäntöön muutoksia, joita EU:n satamavaltiotarkastuksia koskeva direktiivi edellyttää. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toteuttamien satamavaltiotarkastusten ala ja laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa havaittujen puutteiden tiedottamisvelvoitteet laajenevat. Jatkossa aluksen turvallisuuskirjoja voivat antaa Trafin lisäksi myös ne luokituslaitokset, joiden kanssa Trafilla on erillinen sopimus.

Lohensoudussa käytettävät ns. Teno-veneet poistetaan alusturvallisuuslakiin sisältyvän vuokravenesääntelyn piiristä. Niihin sovelletaan jatkossa vesiliikennelakia. Tämä helpottaa Teno-veneiden turvallisuusmääräyksiä. Muutos on tarpeellinen, sillä alusturvallisuuslain Teno-veneisiin sovellettavat vuokraveneitä koskevat turvallisuusmääräykset olisivat kohtuuttomat. Jatkossa Teno-veneen kuljettajalta ei enää edellytetä erillisiä pätevyysvaatimuksia.

Muutoksilla ei katsota olevan vaikutuksia Teno-veneiden turvallisuuteen. Katsastuksessa näiltä veneiltä vaaditaan nykyisinkin vain vesiliikennelain ja -asetuksen mukaiset varusteet. Samoja varusteita näiltä veneiltä tullaan edellyttämään myös tulevaisuudessa.