Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi lausuntokierrokselle 

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 10.51
Uutinen
Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. Digikompassiluonnos on laadittu eri ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Kompassissa on luotu digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.  

Digikompassiluonnoksen lausuntoaika on 31.3.–13.5.2022. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä linjasi lausuntokierroksesta kokouksessaan 25.3.2022. 

”Digikompassi ohjaa kansallisen kehityksen suuntaa. Meidän on oltava etujoukoissa ja esikuvina digitalisaatiossa. Toteutamme digikompassin tavoitteita määrätietoisesti ja yhdessä. On tärkeää, että uuden liiketoiminnan lisäksi pidämme kaikki mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa,” liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo. 

”Suomi on Euroopan kärkeä digitalisaatiossa. Meillä on meneillään digitaalisen henkilöllisyyden kaltaisia hankkeita, joilla vahvistamme asemaamme edelläkävijänä. Digikompassin avulla voimme varmistaa, että digitalisaatio etenee tavoitteiden mukaisesti ja hankkeita voidaan koordinoida paremmin. Sen avulla myös digitalisaation kokonaiskuva hahmottuu selkeämmin”, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.  

Lausuntokierroksen jälkeen ministerityöryhmä käsittelee mahdolliset muutokset, minkä jälkeen kansallista kompassia tarkastellaan vielä EU:n digitaalista kompassia vasten. Suomen digitaalisen kompassin on tarkoitus valmistua julkaistavaksi syksyllä 2022. 

Tavoitteet digitalisaatiolle ja datataloudelle vuoteen 2030 

Suomen digitaalinen kompassi perustuu keväällä 2021 esiteltyyn EU:n digikompassiin. Suomen digikompassissa asetetaan kansallinen kunnianhimon taso EU:n esittämiin tavoitteisiin nähden sekä laajempia kansallisia tavoitteita. 

Suomen digikompassi on EU-kompassin mukaisesti jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio ja digitaaliset julkiset palvelut. Kompassiin on koottu jokaisen osa-alueen alle priorisoidut kansalliset tavoitteet vuoteen 2030. Lisäksi kompassissa määritellään tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja seurattavat mittarit, joita päivitetään säännöllisesti. 

Digikompassi vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta kansallisesti sekä osana Euroopan unionia. Digikompassi toimii suunnannäyttäjänä globaalissa digikehityksessä ja antaa painopisteet myös Suomen vaikuttamistyölle. 

Arvot ja periaatteet kompassin pohjana 

Suomen digitaalinen visio vuodelle 2030 on ”Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea”. Tämän teemme korkeatasoisella osaamisella ja laajalla sivistyksellä, ihmiskeskeisillä julkisilla palveluilla, kilpailukykyisillä yrityksillä ja innovaatioilla, turvallisella ja korkealaatuisella infrastruktuurilla, määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja yhdessä.  

Suomen digikompassin valmistelussa on otettu erityisesti huomioon taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, luottamus, digivihreä siirtymä, reilu ja vastuullinen datan hyödyntäminen sekä digitaalinen osallisuus, yhdenvertaisuus ja sivistys. Näitä näkökulmia tarkastellaan läpileikkaavina teemoina kaikilla kompassin osa-alueilla. 

Digikompassia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa 

Suomen digikompassin valmistelussa on kuultu laajasti eri sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat saaneet antaa palautetta kompassin tavoitteista ja visiosta muun muassa avoimissa osallistavissa työpajoissa. 

Digikompassin lausuntokierroksella sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa kompassin sisältöön. Lausuntokierroksen jälkeen kompassin valmistelu jatkuu yhteistyössä. 

Mitä seuraavaksi? 

Luonnoksen lausuntoaika päättyy 13.5.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen kompassin valmistelu jatkuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Digikompassin on tarkoitus olla valmis julkaistavaksi syksyllä 2022. 

Lisätietoja: 
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293 
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142 
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117 
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 149