Ronja Kava, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Talous- ja hallintoyksikkö ( KTA )
Puh.: 0295342812   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki