Verksamheten inom den riksomfattande trafiksystemplanen har etablerats, finansieringen är fortfarande en utmaning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 13.42 | Publicerad på svenska 17.10.2022 kl. 12.39
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan (Trafik 12) har utarbetats för 2021-2032. Kommunikationsministeriet följer årligen upp hur åtgärderna i Trafik 12 framskrider. Den andra sammanfattande rapporten publicerades den 13 oktober 2022.

I den sammanfattande rapporten ges en översikt över finansieringen av trafiksystemet och hur åtgärderna inom trafiksystemets olika delområden framskrider. I genomförandet av planen medverkar flera aktörer, men den sammanfattande rapporten beskriver främst hur statens åtgärder framskrider. Kommunernas åtgärder behandlas i regionala diskussioner under hösten.

Enligt den sammanfattande rapporten har verksamheten enligt planen Trafik 12 etablerats och planens målsättningar styr verksamheten inom hela kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Kommunikationsministeriet uppdaterar analysen av trafik- och transportsystemet regelbundet och använder den som stöd för beslutsfattandet. Utifrån analysen gör Trafikledsverket årligen upp en grundläggande plan för trafikledshållningen, ett planeringsprogram och ett investeringsprogram i växelverkan med intressegrupper. Inom förvaltningsområdet har enhetliga metoder för konsekvensbedömning utvecklats.

Den statliga finansieringen för utveckling av transportsystem påverkar genomförandet av planen väsentligt. Den plan för de offentliga finanserna som fastslogs våren 2022 och budgetförslaget för 2023 innehåller inga planenliga anslag för fullständigt genomförande av planen. Sådan finansiering som är förutsättningen för att målen ska nås har till exempel inte riktats till utvecklingen av trafikledsnätet. Å andra sidan riktas betydligt mer finansiering än planerat till understöd för kollektivtrafiken till följd av covid-19-pandemin.

Det kraftigt förändrade världsläget och de stigande kostnaderna inverkar också betydligt på genomförandet av planen Trafik 12. Finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen motsvarar planen, men i och med att köpkraften försämrats har man fått pruta på bland annat förbättringar och i stället styra finansiering till dagligt underhåll och bruk.

Åtgärder som inte kräver finansiering framskrider enligt plan.

Kommunikationsministeriet förbereder redan den nästa riksomfattande trafiksystemplanen. Kunskapsunderlaget ökas och processen för beredning av planen och dess beröringspunkter med det regionala trafiksystemarbetet och statsrådets övriga verksamhet förbättras.

Mer information:

Maria Torttila, specialsakkunnig, tfn 050 572 2237, [email protected], Twitter @TorttilaMaria