Världspostföreningens kongress fattade beslut om terminalavgifter för stora brevförsändelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2019 13.17 | Publicerad på svenska 27.9.2019 kl. 13.24
Nyhet
Postlådor (Bild: Shutterstock)
Postlådor (Bild: Shutterstock)

Världspostföreningens mellankongress godkände ett förslag om terminalavgifter för stora brev och brev som innehåller varor. Beslutet var positivt för Finland, även om förslaget inte helt motsvarade Finlands mål.

Bakgrunden till att mellankongressen ordnades var Förenta staternas hot hösten 2018 om utträde ur förbundet ifall systemet med terminalavgifter inte görs rättvisare för alla medlemsländer före oktober 2019. Den kraftiga ökningen av näthandeln till västländerna har orsakat förluster för de nationella postsystemen och det fanns en vilja att ändra på systemet som upplevdes som orättvist.

Vid mellankongressen fördes en grundlig diskussion om olika lösningsalternativ, och mötet godkände efter diverse skeden en kompromiss där medlemsländerna själva får bestämma terminalavgifterna för stora brev och brev som innehåller varor. Terminalavgifterna får uppgå till 70 procent av de inhemska priserna, och priserna får höjas till de procent som fastställts i förbundets avtal under åren 2021 -2025.

Finland hade hoppats på att medlemsländerna skulle ha fått fastställa terminalavgifterna redan från och med 2020. Detta mål uppnåddes alltså inte men när det gäller reformeringen av systemet med terminalavgifter togs det steg i en riktning som är positiv för Finland. Kompromissförslaget säkerställer dessutom att förbundet förblir enhetligt, vilket för sin del säkerställer att förbundet fungerar på ett hållbart sätt också i framtiden.

I Finlands delegation, som leddes av kommunikationsministeriet, deltog representanter för Transport - och kommunikationsverket Traficom samt Posti Ab och Ålands post.

Med terminalavgift som utfärdats med stöd av Världspostkonventionen avses den ersättning som tillhandahållaren av posttjänster i det avsändande landet betalar till tillhandahållaren av posttjänster i mållandet. Ersättningen täcker kostnaderna för mottagande och vidarebefordran av brevpostförsändelser.

Det högsta beslutande organet i Världspostföreningen (Universal Postal Union, UPU), som lyder under FN, är kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Den mellankongress som nu hölls var den tredje i förbundets historia. En mellankongress ordnas om minst två tredjedelar av förbundets 192 medlemsländer begär eller godkänner att en mellankongress ordnas. Våren 2019 röstade medlemsländerna om att ordna en mellankongress i Genève. Finland understödde anordnandet av en extraordinär kongress.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916