Vägtrafiklagen uppdateras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2013 12.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inleder ett projekt för att genomföra en totalreform av vägtrafiklagen. Under projektet utvärderas innehållet i vägtrafiklagen och tillhörande lagar och förordningar samt ges förslag till nya författningar.

Projektet beräknas ta ett par år. Avsikten är att regeringens propositioner som gäller vägtrafiklagen ska vara färdiga för riksdagsbehandling senast i slutet av 2015.

Projektets mål är att skapa en högklassig helhet av författningar som berör vägtrafiken och som bättre än nu beaktar trafiksäkerheten och medborgarnas rättsskydd samt förnyar straffsystemet för trafikförseelser och -brott. Syftet är också att spara på myndigheternas resurser genom att förenkla förfarandena. Dessutom vill man att den nya lagen ska bättre än den nuvarande hållas uppdaterad i fråga om fordonens tekniska utveckling och bland annat utvecklingen av den intelligenta trafiken.

Den gällande vägtrafiklagen är från 1981 och den kompletterande vägtrafikförordningen från 1982. Lagen innehåller omfattande författningshelheter med bestämmelser om trafikreglerna, den lätta trafiken och användningen av fordon på väg samt om trafikövervakningen och trafikförseelser. Vägtrafikförordningen innehåller å sin sida bestämmelser till exempel om trafikmärkena. Sammanlagt 45 andra lagar och författningar på lägre nivå sammanhänger med vägtrafiklagen.

En totalreform av lagen är nödvändig eftersom det under årens lopp har gjorts ett stort antal ändringar i författningarna som gäller vägtrafiken eller så har författningar upphävts. Dessutom är författningarna delvis föråldrade med tanke på den nya grundlagen.

Den trettio år gamla lagen motsvarar inte heller Finlands nuvarande trafiksystem eller samhällets behov att utveckla systemet. Näringslivets och medborgarnas behov att ta sig fram och transportera, fordonsteknologins utveckling och kraven på hållbar utveckling skapar situationer som med den nuvarande lagen är besvärliga att styra eller lösa.

Totalreformprojektet av vägtrafiḱlagen inleddes den 13 juni 2013 vid kommunikationsministeriet med ett seminarium för intressegrupperna. Arbetet med projektets innehåll inleds i september 2013. Projektets beredningsarbete sker öppet och genom att i så stor omfattning som möjligt lyssna på intressegrupper, experter och medborgare.

Ytterligare information

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304