Utvecklingsprogrammet för förbättring av helhetsläget för cybersäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2021 12.27 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 11.45
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: KM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: KM)

Den 13 januari 2021 sände kommunikationsministeriet ett utkast till statsrådets principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten på remiss. Programmet syftar till att styra utvecklingen av den sektor- och regeringsprogramöverskridande cybersäkerheten.

Det utvecklingsprogram för cybersäkerheten som nu sänts på remiss innehåller både en konkret verkställighetsplan och en effektanalys. Utvecklingsprogrammet gäller åren 2021-2030.

- Cybersäkerheten ska ledas och styras målinriktat. Hela samhället måste förbereda sig på cyberhot, upptäcka dem och agera snabbt vid fara. När kompetensen och samarbetet stärks uppstår också ny tillväxt och arbetsplatser inom branschen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Teman är cyberkompetens, samarbete och funktionsförmåga samt cybersäkerhetsindustrin

Syftet med att förbättra kompetensen är att höja medborgarnas cybersäkerhetsfärdigheter till en god nivå och att producera finländsk spetskompetens inom cybersäkerhet. Detta innebär att cybersäkerhet ska inkluderas i den yrkesinriktade fortbildningen på olika skolstadier från grundskola till yrkesinriktad fortbildning.

Utöver kompetensen ska utvecklingsprogrammet intensifiera samarbetet mellan olika aktörer, i synnerhet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet. De föreslagna åtgärderna är till exempel att stärka samarbetet mellan övningsverksamhet inom cybersäkerhet och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dessutom ökar programmet finländarnas aktiva deltagande och påverkan i internationella forum och främjar ett intensivare samarbete med internationella cybersäkerhetsaktörer.

I programmet fästs särskild uppmärksamhet vid myndigheternas förmåga att agera så att cybersäkerheten garanteras. I programmet föreslås det att myndigheternas beredskap och observationskapaciteten i fråga om cybersäkerhet ska vidareutvecklas. Också cybersäkerhetskraven inom centrala sektorer bör harmoniseras och informationssäkerheten i fråga om samhällets kritiska datalager och digitala tjänster ökas.

I utvecklingsprogrammet föreslås också åtgärder för att stödja den inhemska cybersäkerhetsindustrin. Uppkomsten av cybersäkerhetsindustri förutsätter att de övriga beståndsdelarna i utvecklingsprogrammet fungerar, men samtidigt är det också viktigt att främja utvecklingen av och kunnandet om det digitala informationssamhället. Den växande internationella cybersäkerhetsmarknaden är en betydelsefull möjlighet för Finland med tanke på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

För att utvecklingsprogrammet ska kunna genomföras förutsätts den finansiering på 5,9 miljoner euro som riktats till programmetårligen 2022-2025 och den 3,2 miljoner euro som beviljats i tilläggsfinansiering för 2021.

Helheten för utveckling av den nationella cybersäkerheten

Statsrådets principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin, vars mål är att öka den nationella cybersäkerheten bland annat för att förbättra den nationella samordningen och intensifiera det internationella samarbetet.

Genomförandet av programmet för utveckling av cybersäkerheten stöds av statsrådets principbeslut från 2019 om Finlands cybersäkerhetsstrategi, som i sin tur är en del av genomförandet av säkerhetsstrategin för samhället och EU:s cybersäkerhetsstrategi.

Utvecklingsprogrammet stöds också av arbetet i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som utreder informationssäkerheten och dataskyddet i samhällets kritiska sektorer. Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till den 31 januari 2021.

I beredningen av utvecklingsprogrammet deltog över 80 olika organisationer. I workshoparna, som ordnades i samband med beredningen av utvecklingsprogrammet, deltog bland annat näringslivet, cybersäkerhetsindustrin, statsförvaltningen, universiteten och olika organisationer.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till program för utveckling av cybersäkerheten går ut den 3. februari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, tfn 040 565 9060, Twitter: @rauli_paananen

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen