Utvärdering av covid-19-bestämmelserna och covid-19-politiken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har getts ut

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 10.38 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 10.58
Pressmeddelande
Seniori nousee bussiin maski päällä
En man tar bussen med mask på (Bild: Katri Lehtola, Keksi)

Kommunikationsministeriet har tillsammans med Transport- och kommunikationsverket gett ut en efterhandsutvärdering av covid-19-lagstiftningen. I rapporten granskas den temporära lagstiftning som 2020–2021 genomförts inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde till följd av den smittsamma sjukdomen covid-19 och beredningsarbetet med lagstiftningen.

Under ledning av kommunikationsministeriet bereddes under dessa år sammanlagt cirka 40 nationella lag- och förordningsändringar som hänförde sig till covid-19-krisen. Dessutom genomfördes ett tiotal ändringar till följd av EU-förordningar. Kommunikationsministeriet stödde också lagberedningen vid de övriga ministerierna.

Transport- och kommunikationsverket deltog i lagberedningen vid ministeriet och svarade för genomförandet av åtgärder som vidtagits med stöd av den permanenta lagstiftningen och den temporära lagstiftningen. Verket utfärdade ett betydande antal myndighetsbeslut och rekommendationer, informerade om dem och beviljade stöd. Transport- och kommunikationsverket hade den viktigaste rollen som trafik- och transportmyndighet vid bekämpningen av epidemin. 

Konsekvensbedömningen utmanande

Hur lagberedningen och den övriga förvaltningen har lyckats har bedömts i rapporten utifrån tre centrala mål. Målen var att förhindra spridningen av epidemin, lindra belastningen på hälso- och sjukvården och trygga trafiksystemets funktion.

Trafiksystemets funktionsförmåga kunde tryggas. Regler gjordes tillfälligt flexiblare och ekonomiskt stöd erbjöds i situationer där tjänsteleverantörernas inkomstkällor sinade medan driftskostnaderna kunde öka. Fungerande internationella och inhemska transporter kunde garanteras. Kollektivtrafikens covid-19-åtgärder tjänade delvis motstridiga mål. Å ena sidan ville man begränsa resandet, å andra sidan strävade man efter att upprätthålla kollektivtrafikens utbud av tjänster.

Belastningen på hälso- och sjukvården kunde minskas genom smidigare trafiklagstiftning. Det är dock svårt att bedöma om de åtgärder som kommunikationsministeriets förvaltningsområde berett och genomfört i någon betydande grad frigjort några centrala resurser för de läkar- och sjukvårdstjänster som de insjuknade behövt.

Det är också omöjligt att med säkerhet konstatera vilken effekt åtgärderna inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde hade för att förhindra spridningen av epidemin. Olika åtgärder genomfördes på bred basis i hela samhället. Genom de åtgärder som bereddes och genomfördes inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde minskade man kontakten och exponeringssituationer mellan passagerare och yrkesutbildade personer inom trafiken både i den inhemska och i den internationella trafiken.

Kommunikationsinfrastrukturen och kommunikationstjänster fungerade bra och gjorde det möjligt att genomföra flexibla trafiklösningar och anpassa dem till rådande omständigheter. Utnyttjandet av digitala tjänster ökade och tjänsterna fungerade bra.

Beredningen belastade personalen

Lagberedningen under covid-19 var exceptionellt snabb och intensiv. Det ökade tjänstemännens arbetsbörda avsevärt. Under beredningen och genomförandet av den nationella lagstiftningen och EU:s covid-19-lagstiftning samt under andra undantagstida beredningar 2020–2021 gjordes en betydande mängd övertidsarbete vid ministeriet och Transport- och kommunikationsverket. Distansarbete och distansmöten gjorde tidsanvändningen flexiblare och effektiviserade arbetet.

Den övriga lagberedningen och genomförandet av regeringsprogrammet sköttes också trots resurstrycket.

Vad händer härnäst?

Efterhandsutvärderingen av covid-19-lagstiftningen möjliggör en utveckling av flexibiliteten i lagstiftningen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och genomförandet av den, och av krisledningen.

Utvärderingen tillhandahåller jämförelsematerial också för andra eventuella efterhandsutvärderingar.

Ytterligare information:

lagstiftningsråd Kimmo Kiiski, tfn 0295 342 304, [email protected]