Utsläppsgränser för tunga fordon föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 13.11 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 13.14
Pressmeddelande
Stock foton (Photo: Maksimilian / Shutterstock.com)
Stock foton (Photo: Maksimilian / Shutterstock.com)

Europeiska kommissionen föreslår att det sätts upp utsläppsgränser för koldioxid för nya tunga yrkesfordon. För tunga fordon har det inte tidigare uppställts några gränsvärden på EU-nivå.

Grunden för beräkningen av utsläppsgränserna är 2019 års nivå. År 2025 måste utsläppen från tunga fordon vara 15 procent mindre och år 2030 ska de vara 30 procent mindre.

Utan några begränsningar har utsläppen från tunga fordon på EU-nivå beräknats öka med cirka nio procent åren 2020-2030.

Utsläppen är indelade i olika sektorer

I EU är målen för minskning av utsläpp uppdelade i utsläppshandelssektorn och ansvarsfördelningssektorn. Ansvarsfördelningssektorn omfattar bl.a. växthusgasutsläpp från transporter, jordbruket, avfallshantering och separat uppvärmning av byggnader. Utsläppen från transportsektorn utgör cirka 40 procent av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn.

I Finland godkände regeringen i november 2016 en nationell energi- och klimatstrategi.

I den ingår ett mål om att utsläppen fram till 2030 ska minskas med 50 procent jämfört med situationen 2005.

Gränsvärdena som ska tas i bruk i EU förbättrar fordonens energieffektivitet och stöder målen med den nationella klimatstrategin.

Finland har aktivt vid förhandspåverkan understrukit vikten av ambitiösa gränsvärden och att ett halvtidsmål för 2025 ska uppställas.

Vad händer härnäst?

Utsläppsbegränsningarna för tunga fordon behandlas i miljöarbetsgruppen vid Europeiska unionens råd. I arbetsgruppen representeras medlemsstaterna av personer som arbetar vid EU-representationerna eller av tjänstemän som sänts ut från medlemsstaterna. I arbetsgrupperna bereds ärenden för beslut av rådet.

Ytterligare information:
Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 050 309 9189