Utsläppen från vägtrafiken minskar på 2020-talet – nya åtgärder behövs fortfarande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2020 15.15 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 16.53
Pressmeddelande
Prognos för CO2-utsläpp från trafiken och utsläppsmål i Finland. Källa: Teknologiska forskningscentralen VTT / Aliisa 2020. (Bild: Kommunikationsministeriet)
Prognos för CO2-utsläpp från trafiken och utsläppsmål i Finland. Källa: Teknologiska forskningscentralen VTT / Aliisa 2020. (Bild: Kommunikationsministeriet)

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken förutspås minska i Finland på 2020-talet. Det behövs ännu många nya åtgärder för att halvera utsläppen från trafiken. 

Enligt den prognos som Teknologiska forskningscentralen VTT utarbetat kommer växthusgasutsläppen från trafiken att minska med sammanlagt ca 37 procent fram till 2030 med nuvarande åtgärder. 

- Grundprognosen för klimatutsläppen inom trafiken innebär en stor utmaning för de kommande åren, men skapar också tilltro. Ny teknik och beslutsamma åtgärder ger resultat. De har tillsammans lett till en tydlig minskning av utsläppen - i rätt riktning således, säger kommunikationsmi-nister Timo Harakka.

En viktig orsak till att utsläppen kommer att sjunka på 2020-talet är att andelen biodrivmedel ökar i trafikbränslena. Andelen stiger från nuvarande ca 14 procent till 30 procent fram till 2030 till följd av den gällande lagstiftningen. Dessutom finns det på 2020-talet allt mer utsläppssnåla bilar på marknaden. Andelen el- och gasbilar ökar, men också utsläppen från bensin- och dieselbilar minskar. Enligt prognosen kommer det år 2030 att finnas cirka 350 000 eldrivna bilar i Finland. Det kommer att finnas knappt 25 000 gasdrivna personbilar. Enligt prognosen är orsaken till det relativt låga antalet gasbilar osäkerheten i fråga om tillgången på bilar efter 2025.

Grundprognosen för växthusgasutsläppen från trafiken ligger till grund för beredningen av klimatpolitiken för trafiken. Grundprognosen för utsläppen från trafiken utnyttjas vid beräkningen av effekterna av olika åtgärder på växthusgasutsläppen. Vid kommunikationsministeriet bereds som bäst en färdplan för fossilfria transporter. Färdplanen är en plan för hur växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken ska halveras fram till 2030 och sänkas till noll senast 2045. Det är särskilt utmanande att hitta metoder som ska kunna eliminera växthusgasutsläppen från trafiken före 2045.

- Grundprognosen för klimatutsläppen inom trafiken är utgångspunkt för klimatåterhämtningen och för vägen mot förnybar trafik. I arbetet med färdplanen för fossilfria transporter kartläggs som bäst de åtgärder som klimatmålen för trafiken förutsätter. Färdplanen blir klar hösten 2020, säger minister Harakka. 

I fortsättningen kommer största delen av de nya enskilda åtgärderna att minska utsläppen tämligen lite. Därför måste urvalet av metoder vara omfattande. Den viktigaste metoden, nämligen bindande gränsvärden för koldioxidutsläpp för biltillverkare, ingår redan i grundprognosen. 

Trafiken och transporterna står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från den nationella trafiken. Teknologiska forskningscentralens utsläppsprognos baserar sig på den statistik som Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Statistikcentralen samlar in samt på uppskattningar om framtiden. Grundprognosen visar hur mycket man redan med hjälp av den nuvarande lagstiftningen och finansieringsbesluten kan minska växthusgasutsläppen från trafiken och i hur stor utsträckning det behövs nya åtgärder. I grundprognosen ingår också en känslighetsanalys som beaktar osäkerheten i den uppskattade utvecklingen, såsom antalet elbilar. 

Vad händer härnäst?

Beredningen av färdplanen för fossilfria transporter fortsätter under våren trots undantagstillståndet. Vid distansmötena för arbetsgruppen för fossilfria transporter, som leds av kommunikationsministeriet, behandlas metoder för att uppnå målen för utsläppsminskningen.

Konsekvenserna av olika metoder bedöms i två olika forskningsprojekt samt vid Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. Den egentliga färdplanen utarbetas vid kommunikationsministeriet utifrån arbetsgruppens arbete och konsekvensbedömningar. Färdplanen blir klar hösten 2020.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 040 015 3745, saara.jaaskelainen(at)lvm.fi, Twitter @SaaraJskelinen1