Utsläppen från trafiken ska halveras fram till 2030 – ett brett urval av metoder behövs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2020 14.05 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande
Färdplan för fossilfria transporter: arbetsgruppens slutsrapport 27.10.2020 (Foto: LVM och Rodeo / Juha Tuomi)
Färdplan för fossilfria transporter: arbetsgruppens slutsrapport 27.10.2020 (Foto: LVM och Rodeo / Juha Tuomi)

Arbetsgruppen för fossilfria transporter, som leds av kommunikationsministeriet, har gett sin rekommendation för hur växthusgasutsläppen från den inhemska transportsektorn ska halveras fram till 2030 och sjunka till noll senast 2045. Arbetsgruppen har också sett över olika sätt att minska utsläppen från den internationella sjö- och luftfarten i Finland.

Rekommendationerna är uppdelade på fyra olika trafikformer, dvs. väg-, spår-, sjö- och flygtrafik. De gäller alternativa drivkrafter, trafikmedlens energieffektivitet, trafiksystemets energieffektivitet samt prissättning av och skatter inom trafiken.

- Jag tackar hela arbetsgruppen för det grundliga arbetet. Detta har krävt tid, tänkande och samarbete av alla. Det är fint att vi alla har förbundit oss till det gemensamma målet om att halvera utsläppen från trafiken fram till 2030, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Arbetsgruppens slutrapport och rekommendationer ger en god grund för fortsatt beredning av färdplanen för fossilfria transporter vid kommunikationsministeriet. Även om arbetsgruppens mandatperiod löper ut fortsätter dialogen, säger arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Sabina Lindström.

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. Utsläppen från sjöfarten är cirka fyra procent och utsläppen från den inhemska flygtrafiken cirka två procent. Flygtrafiken är en del av EU:s utsläppshandel. Spårtrafiken står för mindre än en procent av utsläppen från trafiken.

Enligt grundprognosen för växthusgasutsläppen från trafiken kommer utsläppen från trafiken att minska med ca 3,2 miljoner ton fram till 2030 genom åtgärder det redan fattats beslut om. Inom vägtrafiken eftersträvas ytterligare en minskning på cirka 1,55 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras jämfört med nivån 2005.

Arbetsgruppens rekommendationer om vägtrafiken i korthet

1. Alternativa drivkrafter - biogas- och elbilar ska bli vanligare

För att växthusgasutsläppen från trafiken ska kunna halveras före 2030 måste förbrukningen av fossila bränslen halveras inom samma tid. Enligt arbetsgruppen måste den totala energiförbrukningen inom trafiken minskas och tillämpningsområdet för lagen om distributionsskyldighet utvidgas till att omfatta även biogas och syntetiska bränslen, dvs. elbränslen. Målen i fråga om gasbilar ska samtidigt justeras uppåt. Användningen av gasdrivna lastbilar kan främjas genom anskaffningsstöd för tunga fordon.

Främjandet av användningen av biogas i trafiken kräver styrmedel för produktion, konsumtion och distributionsinfrastruktur. I fortsättningen måste man se till att gasdrivna personbilar och paketbilar beaktas i EU:s lagstiftning om gränsvärden för biltillverkare så att bilutbudet förblir stabilt.

Finlands elbilsmål bör ses över så att målet för 2030 ställs till t.o.m. 700 000 elbilar som till största delen ska vara renodlade elbilar. Användningen av elbilar bör främjas med olika ekonomiska styrmedel, såsom ändringar i bil- och fordonsskatten, tidsbundna anskaffningsstöd eller handel med utsläpp från trafiken.

Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid utvecklingen av laddningsinfrastrukturen för elbilar i synnerhet i husbolag och glesbygdsområden där laddningsinfrastrukturen inte nödvändigtvis på marknadsvillkor byggs lika effektivt som i tätbebyggda områden.

2. Trafikmedlens energieffektivitet - incitament för utsläppsfri teknik och utsläppsfria bränslen

Konsumenterna, företagen och den offentliga sektorn måste uppmuntras att investera i utsläppsfri teknik och utsläppsfria bränslen. Enligt arbetsgruppen är centrala metoder för att förnya bilbeståndet t.ex. en strängare prissättning av koldioxidutsläppen i trafiken än för närvarande, eventuella ändringar i beskattningen samt andra ekonomiska styrmedel, såsom skrotningspremier och anskaffningsstöd. I takt med att handeln med nya utsläppssnålare bilar stimuleras kommer det också att på marknaden finnas tillräckligt med begagnade utsläppssnåla bilar som även hushåll med låga inkomster har råd med.

Användningen av utsläppsfria tunga fordon kan främjas t.ex. genom att man inför ett anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar. När man främjar eldriven trafik ska den ekologiska och sociala hållbarheten vid tillverkningen av batterier beaktas.

3. Trafiksystemets effektivitet

Trafiksystemets energieffektivitet måste förbättras så att personbilarnas prestanda, dvs. fordonskilometrarna, inte längre ökar efter 2020 jämfört med nivån 2019. Också inom godstrafiken måste det ske en avsevärd effektivisering av energianvändningen och en övergång från vägar till spår- och sjötransport. Andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykling och andra hållbara mobilitetsformer ska öka betydligt före 2030.

Enligt arbetsgruppen är de viktigaste metoderna för att effektivisera trafiksystemet t.ex. samordning av trafiken och markanvändningen, hållbara infrastrukturinvesteringar, samordning av hållbara mobilitetstjänster samt utnyttjande av digital teknik och automatisering.

Att öka stödet till kollektivtrafiken hör också till det urval av metoder som arbetsgruppen rekommenderar. Arbetsgruppen påminner om att verksamhetsbetingelserna för kollektivtrafiken ska tryggas också under exceptionella omständigheter, eftersom coronan har medfört en förlust av passagerare och en finansiell kris för kollektivtrafiken.

4. Prissättning av trafiken och skatter

Arbetsgruppen har gått igenom flera olika prissättningsmetoder som ska minska utsläppen från trafiken. Sådana är utsläppshandeln inom den inhemska trafiken, höjningarna av bränsleskatten, slopandet av den sänkta skattesatsen för diesel samt väg- och trängselavgifterna. Enligt vad som skrivits och expertbedömningar är utsläppshandeln inom trafiken och höjningarna av bränsleskatten de effektivaste sätten att minska utsläppen.

I slutrapporten rekommenderas att prissättningen av koldioxidutsläpp ska styras i högre grad om de andra metoderna inte räcker till för att uppnå målen för minskning av utsläppen från trafiken. I en utsläppshandel inom trafik och transport kommer staten att auktionera ut distributionsrätterna för bensin och diesel. Ett begränsat antal av dessa kan på längre sikt höja priset på fossila bränslen.

Ett alternativ till utsläppshandelssystemet är att höja bränsleskatten. Vid finansministeriet pågår i fråga om hållbar trafik en skatte- och avgiftsreform som syftar till att minska utsläppen från trafiken. Arbetsgruppen ska lämna sina rekommendationer i maj 2021.

Arbetsgruppen betonar att eventuella höjningar av bränslepriserna bör kompenseras hushåll med låga inkomster, invånare i glest befolkade områden och företag som är verksamma på exportmarknaden. Om en utsläppshandel eller motsvarande prissättningsmekanism införs bör det säkerställas att systemet är rättvist. I praktiken kan detta ske genom olika inkomstöverföringar eller skattesänkningar. Utöver kompensationerna bör staten stödja och påskynda en rättvis övergång till utsläppsfri trafik på olika håll i Finland. 

Vad händer härnäst?

Beredningen av färdplanen för fossilfria transporter fortsätter utifrån den rapport och de konsekvensbedömningar som nu publicerats vid kommunikationsministeriet.

Principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från vägtrafik (utkastet till färdplan för fossilfria transporter), luftfart samt från transporter till sjöss och på inre vattenvägar sänds på remiss i slutet av året.

 Avsikten är att principbesluten ska fattas i början av 2021.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen