Utredningsman utreder hopslagning av persontransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2012 15.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en utredningsman för att kartlägga en hopslagning av olika förvaltningsområdens persontransporter som produceras med offentliga medel. Utöver kollektivtrafiken består sådana persontransporter av skolväsendets och social- och hälsovårdsväsendets transporter samt de transporter som Folkpensionsanstalten ersätter.

Diplomingenjör Juhani Paajanen har utnämnts till utredningsman. Paajanen har tidigare verkat som Vanda stads stadsdirektör och samarbetsdirektör för huvudstadsregionens samarbetsdelegation.

Paajanen har som uppgift att kartlägga olika alternativ för att förnya finansieringen av den med offentliga medel producerade persontrafiken, så att man kan skapa en mer hållbar finansieringsbas än i nuläget för att trygga transporterna. I utredningsarbetet bör särskild uppmärksamhet fästas vid passagerarnas synvinkel samt utvecklandet av kollektivtrafikens servicenivå och kvalitet. Vidare bör man utreda hur man kunde planera och anskaffa olika förvaltningsområdens persontransporter som en helhet.

Utredningen ska också innehålla lagstiftningens ändringsbehov.

Mandattiden för utredningsmannens arbete är den 31 mars 2013.

Som stöd för utredningsmannen och för att styra arbetet inkallas en stödgrupp som består av sakkunniga. Utöver kommunikationsministeriets och Trafikverkets sakkunniga har man till stödgruppen även kallat representanter för social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, Folkpensionsanstalten och Kommunförbundet samt Kouvola stad.

Kostnaderna för de av samhället finansierade persontransporterna ökar kraftigt. För transporternas kostnader svarar i huvudsak kommunerna och Folkpensionsanstalten. Transporter som betalas av kommunerna och Folkpensionsanstalten granskas dock vanligtvis inte tillsammans som en del av den totala mängden transporter som ersätts av samhället.

Ytterligare information: Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544