Utredningsman skulle underlätta lotsningsskyldigheten i Saima kanal

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2013 10.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Lotstjänsterna i Saima kanal fungerar bra, men tjänsternas kostnadsnivå är hög. Att dämpa kostnaderna för lotsningen och utveckla verksamheten kräver omorganiseringar, säger utredaren som klarlagt lotsningssituationen i Saima kanal.

Lotsningstjänsten och fartygstrafikens säkerhet i Saima kanal ligger på en god nivå. Lotsningstjänsternas prisnivå har dock förblivit hög trots att lotsningsverksamheten har effektiviserats. Kostnadsnivån påverkas bland annat av den kraftiga variationen i trafikvolymen i Saima kanal och svårigheten att förutspå trafiken.

Fyra åtgärder för att utveckla lotsningstjänsterna

Utredaren föreslår att lotsningstjänsterna ordnas så att den myndighet som ansvarar för lotsningen skulle definiera hur mycket lotsning erbjuds med statens prisstöd på Saimen. Den tjänst som erbjuds skulle definieras för en trafiksäsong i sänder och den skulle innehålla de sträckor som lotsas inom en viss tid och antalet lotsningar.

I praktiken skulle detta innebära att man skulle erbjuda ett sådant antal lotsningar som definieras enligt servicenivån. Om kvoten för lotsningar för en dag fylls, skulle lotsningen flyttas till följande dag. På detta sätt skulle det vara möjligt att jämna ut variationerna mellan dygnen och arbetsskiften. Avgörandet om platserna för byte av lots och organiseringen av bytet skulle däremot överlåtas till tjänsteleverantören.

Dessutom ska man när det gäller lotstransporttjänsternas ha ett intimare samarbete, vilket skulle minska kostnaderna som uppstår vid produktionen av lotsningstjänsterna. På Saimen verkar två statsbolag, Meritaito Oy och Finnpilot Pilotage Oy, som båda har ett nätverk av stationer och transportservice på Saimen.

Utredaren föreslår också att man vid utvecklingen av fartygstrafikservicen (Vessel Traffic Service) för Saimen utnyttjar de möjligheter som den nya navigeringstekniken erbjuder. Detta skulle för sin del öppna en möjlighet att lätta på skyldigheten att anlita lots.

När det gäller Saima kanal föreslår utredaren lättnader i skyldigheten att anlita lots. Bland annat ska man utreda noggrannare möjligheten att befria Saima kanal från skyldigheten att anlita lots med på förhand bestämda villkor. Också möjligheten till linjelotsbrev på engelska för Saimen ska utredas. Lättnaderna gällande anlitandet av lotsningstjänster kräver dock att kanalens uppföljningssystem utvecklas så att trafiksäkerheten inte riskeras.

Beslut redan nästa år

Besluten om utvecklingen av lotsningstjänsterna för Saima kanal ska fattas under de närmast följande månaderna så att de eventuella förändringarna träder i kraft från början av trafiksäsongen 2014. Den brådskande tidtabellen grundar sig på lotsningslagen, där det bestäms att lotsningspriserna ska diskuteras med kunderna före slutet av juni föregående år.

Kanslichef Harri Pursiainen tillsatte den 10 december 2012 kontorschef Seppo Kykkänen till utredare med uppgift att klarlägga möjligheterna att utveckla lotsningen och dess kostnadsstruktur på Saimen. Utredarens uppgift var att studera eventuella utvecklingsobjekt med vilka man kan förbättra lotsningstjänsternas kostnadseffektivitet utan att riskera trafiksäkerheten. Dessutom skulle han ge sin ståndpunkt om lotsningstjänsternas löfte om servicenivå.

Saimaan vesistöalueen luotsauksen kustannusrakenne ja kehittämismahdollisuudet. Selvitysmiehen raportti (Kostnadsstrukturen och utvecklingsmöjligheterna för lotsningen i Saimens flodområde. Utredarens rapport. KM:s publikationer 17/2013) kan läsas på kommunikationsministeriets webbtjänst på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Seppo Kykkänen, kontorschef, tfn 0295 34 2580, 040 015 2868
Mikael Nyberg, regeringsråd, tfn 0295 34 2474, 040 837 8794