Utredningsman: Intelligent trafik ger smidighet på vägarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2008 10.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Genom att man effektivt drar nytta av intelligent trafik, alltså trafiktelematik, kan säkerheten och smidigheten i trafiken ökas betydligt och störningssituationer hållas under kontroll. Att uppdaterad trafikinformation förmedlas kontinuerligt är därför i nyckelposition. Till exempel i stadstrafiken är störningar som vägarbeten och trafikolyckor den största enskilda orsaken till trafikstockningar. En smidig trafik förorsakar också mindre utsläpp.

Utredningsman Risto Kulmala, som klarlagt hur man kan utnyttja informations- och kommunikationstekniken för att förbättra trafiksystemen, överlämnade sin rapport till trafikminister Anu Vehviläinen den 12 december i Helsingfors.

Utredningsman Kulmala framför att man ska främja säkerheten genom att öka den uppdaterade informationen om till exempel trafiksituationen, föret och vädret samt väg- och gatunätets skick. Informationen förmedlas bl.a. med hjälp av tavlor och trafikmärken med variabel information. Utredningsmannen föreslår också att man för att främja informationsflödet effektiverar kontrollen av störningssituationer, vilken baserar sig på myndighetssamarbete. Dessutom borde man vid underhållet av trafikleder övergå från underhåll av endast trafiknäten till en uppdaterad och föregripande kontroll av trafiken.

Nivån på tjänsterna inom kollektivtrafiken ska höjas genom att man tillämpar utrustning från intelligent trafik till exempel för elektronisk betalning och i tjänster som utnyttjar bredband.

Minister Vehviläinen anser att den viktigaste uppgiften i den intelligenta trafikens tjänster är att främja vardagens trafiksystem som är miljövänligare, säkrare och smidigare. Vehviläinen anser det vara viktigt att resenärerna erbjuds bland annat pålitliga tjänster, som underlättar valet av lämpliga rutter och en smidig användning av kollektivtrafiken.

Den intelligenta trafiken kommer inom en nära framtid i allt högre grad med i de trafikpolitiska målsättningarna. De tekniska lösningarna kan utnyttjas bl.a. för eventuella trängselavgifter.

I sin rapport presenterar Kulmala ett stort utbud av verksamhetsmodeller för att främja ibruktagande av intelligent trafik, för att avlägsna hinder för ibruktagandet och för att organisera verksamheten. Han föreslår att kommunikationsministeriet svarar för att skaffa den handledning och det stöd som behövs samt för regelverket.

Ytterligare information

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 044 0581 030
rådet för internationella ärenden Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367, 040 580 0894
trafikrådet Seppo Öörni, tfn (09) 160 28545, 040 577 1179
utredningsman Risto Kulmala, tfn 020 722 4990, 040 502 6254