Utredning: Finländska aktörer mycket engagerade i utvecklingen av dataekonomin

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2021 14.24 | Publicerad på svenska 11.11.2021 kl. 14.27
Pressmeddelande
Hundrastaren tittar på smartklockan (Bild: KM).
Hundrastaren tittar på smartklockan (Bild: KM).

Finland deltar aktivt i det europeiska arbetet för att utveckla datarymder, framgår det av en utredning om datarymder som kommunikationsministeriet publicerat. Datarymderna är en del av digitaliseringen av samhället och den databaserade ekonomin.

Med datarymd avses ett nätverk av aktörer eller system som har inrättats för öppen delning och utbyte av data och som fungerar utifrån gemensamt överenskomna principer och spelregler. Sådana här datarymder som främjar delning och nyttjande av data utvecklas bland annat inom sektorerna för trafik- och transport, hälsa, energi och jordbruk samt inom den offentliga sektorn. 

Avsikten är att med hjälp av datarymderna bygga upp interoperabilitet också mellan olika sektorer. 

I utredningen om datarymder granskar man begreppet datarymd och dess verksamhetsprinciper förklaras. Egenskaper hos en fungerande datarymd räknas också upp. I utredningen ger man dessutom en översikt över det pågående utvecklingsarbetet i Europa och i Finland, de projekt som är under beredning och standardiseringen. 

Enligt utredningen deltar finländska projekt aktivt i det europeiska arbetet för utveckling av datarymder. Nu är det viktigt att se till att finländarna också deltar aktivt i utlysningen av finansiering för EU:s datarymdsprojekt. 

Ministeriet kommer att använda resultaten av utredningen vid beredningen av lagstiftning som gäller nyttjande av data och vid påverkan inom EU samt vid beredningen av ärenden som gäller integritetsskyddet, trafik- och kommunikationstjänsters säkerhet och konfidentialitet. Målet är att med hjälp av möjliggörande reglering främja tillgången till information och på så sätt förbättra verksamhetsförutsättningarna för kunskapsbaserade företag. 

Datarymderna förverkligar infrastrukturen för en öppen marknad för data

Av utredningen framgår att det råder ett omfattande internationellt samförstånd om behovet av en rättvis tillgång till och delning av data. Situationen bör utnyttjas för att påskynda utvecklingen av datarymder. 

Enligt utredningen håller de aktörer som utnyttjar datarymder i Europa på att övergå från att fastställa allmänna principer och från försök till ett omfattande industriellt ibruktagande. 

Också Europeiska kommissionen påskyndar utvecklingen av en öppen digital inre marknad som baserar sig på nyttjande av data. Kommissionen bereder flera författningar som är centrala med tanke på den digitala affärsmiljön och som syftar till att förtydliga delningen och utnyttjandet av data. Vid beredningen har man betonat öppen och jämlik tillgång till och möjlighet att utnyttja data samt principerna om mina data, där människor har möjlighet att hantera information som gäller dem. 

Enligt utredningen ses det europeiska förhållningssättet till datanyttjande, som baserar sig på samhällets mål och lagstiftning, som en motvikt till verksamhetsmodellen med internationella storbolag som använder data. I framtiden vore det sannolikt mer fördelaktigt att bygga upp en praxis utifrån en balanserad samarbetsmodell mellan europeiska och amerikanska aktörer.

Utredningen State of data Spaces offentliggjordes på kommunikationsministeriets Forum för dataekonomi den 8 november 2021. Utredningen är på engelska och kan läsas i statsrådets projektportal. Utredningen gjordes av 1001 Lakes för kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Lotta Engdahl, specialsakkunnig, tfn 050 471 4233, [email protected], Twitter: @EngdahlLotta

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected], Twitter: @mrautavirta