Utlåtandesammandrag om bedömningspromemorian om distributionsskyldigheten i fråga om tv- och radiokanaler

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 15.00 | Publicerad på svenska 27.4.2022 kl. 9.23
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet publicerade den 20 april 2022 ett utlåtandesammandrag om distributionsskyldigheten i fråga om televisions- och radiokanaler. Remissbehandlingen avslutades den 25 mars 2022 och sammanlagt 22 utlåtanden lämnades in. Ett sammandrag av utlåtandena och utlåtandena har publicerats i statsrådets projektportal.

Distributionsskyldigheten förpliktar teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att distribuera Rundradions televisions- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom förpliktar den dem som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, att se till att Rundradions programutbud finns att tillgå i deras system.

I bedömningspromemorian föreslås det att skyldigheten att distribuera Rundradions televisionsprogramutbud ska kvarstå oförändrad. Även skyldigheten som gäller upprätthållare av centralantennsystem ska kvarstå. I promemorian rekommenderas det att

distributionsskyldigheten inte ska utvidgas till exempel genom att nya kanaler fogas till skyldigheten. När det gäller radioprogramutbud föreslås det i bedömningspromemorian grunder för både bibehållande lindring, och upphävande av skyldigheten.

EU:s teledirektiv gör det möjligt för medlemsstaterna att införa skyldigheter i fråga om distribuering förutsatt att skyldigheterna ses över regelbundet. Syftet med bedömningspromemorian som offentliggjordes i mars 2022 är att bedöma distributionsskyldigheten i enlighet med direktivet.

Utlåtanden: Distributionsskyldigheten ökar tillgången till kommunikation, försvårar teleoperatörernas verksamhet och utvecklingen av kommunikationsinfrastruktur

De remissinstanser som understödde förslaget om att bevara skyldigheten att distribuera televisionsprogramutbud motiverade sin ståndpunkt med vikten av en jämlik och tillgänglig informationsförmedling för medborgarna. Genom att bevara distributionsskyldigheten tryggas ljud- och textningstjänsterna också för grupper med särskilda behov, såsom syn- och hörselskadade. En del av remissinstanserna understödde förslaget att utvidga distributionsskyldigheten till kommersiella kanaler för att möjliggöra en mångsidig tillgång till information.

I de utlåtanden där man förordade slopandet av distributionsskyldigheten angavs att det finns alternativ till kabelnätet, såsom webbtv, vars användning ökar kraftigt. Oberoende av om distributionsskyldigheten slopas kommer operatörerna troligtvis att erbjuda sina kunder Rundradions kanaler på grund av deras popularitet. Det är även möjligt att tillräckligt väl trygga ljud- och textningstjänsterna för grupper med särskilda behov genom lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

De remissinstanser som understödde förslaget att bevara skyldigheten att distribuera radioprogramutbud betonar vikten av jämlik behandling av olika befolkningsgrupper och tillgänglighet. Radio är också en viktig kanal för kommunikation om störningar och exceptionella situationer. Dessutom skulle slopandet av distributionsskyldigheten medföra ytterligare kostnader för konsumenterna till exempel i form av anordningsanskaffningar.

I fråga om radio betonar de remissinstanser som understödde slopandet av distributionsskyldigheten att det finns billiga och lättanvända alternativ för kabelradio, såsom webbradio. Skyldigheten att distribuera radio förhindrar enligt remissvaren en förnuftig frekvensanvändning för sådana kabelbredbandsbehov som är väsentliga med tanke på utvecklingen av den digitala infrastrukturen.

Vad händer härnäst?

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av en eventuell lag som tjänsteuppdrag. Om lagen inte ändras kommer bedömningen av distributionsskyldigheten att fortsätta med jämna mellanrum på det sätt som teledirektivet förutsätter.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn +358 295 342 052

Lauri Mustonen, specialsakkunnig, lauri.mustonen(a)gov.fi, tfn +358 295 342 252

Roosa Patrakka, planerare, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn +358 295 342 192

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi, tfn +358 295 342 532