Utkastet till förslag om att senarelägga ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2019 12.54 | Publicerad på svenska 6.9.2019 kl. 13.16
Pressmeddelande
Utkastet till förslag om att senarelägga ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar på remiss (LVM)
Utkastet till förslag om att senarelägga ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar på remiss (LVM)

Kommunikationsministeriet sände den 6 september 2019 på remiss ett utkast till regeringens proposition med förslag till att senarelägga ikraftträdandet av de lagar som gäller lätta bilar. Enligt propositionen ska ikraftträdandet av lagarna skjutas fram med ett år till den 1 november 2020.

Om ikraftträdandet av de lagar som gäller lätta bilar inte ändras träder de i kraft den 1 november 2019. Senareläggningen av ikraftträdandet beror på att Europeiska kommissionen har intagit en stramare ståndpunkt om tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen. Syftet med att senarelägga ikraftträdandet är att utreda om det är möjligt att ändra den finska lagstiftningen i linje med unionslagstiftningen. Om lagarna träder i kraft i sin nuvarande form finns det risk för att Europeiska kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland.

Ministeriet har diskuterat situationen också med justitiekanslern. Med tanke på de rättsliga aspekterna rekommenderar justitiekanslern att man inte utfärdar statsrådsförordningar som verkställer lagar som enligt Europeiska kommissionens uppskattning står i strid med EU-rätten. Under diskussionerna har justitiekanslern bedömt att det i detta fall juridiskt sett skulle vara möjligt att senarelägga ikraftträdandet av lagarna genom en ny regeringsproposition.

Lagberedningen under den föregående regeringsperioden

Det projekt som gäller lätta bilar inleddes redan 2017 då Trafiksäkerhetsverket Trafi (sedan den 1 januari 2019 Transport- och kommunikationsverket) tillsammans med ministeriet utredde möjligheterna att ta i bruk hastighetsbegränsade personbilar särskilt för att användas av unga. I utredningen granskades konsekvenserna av de eventuella ändringarna och möjligheterna att genomföra de föreslagna ändringarna.

Tidsplanen för beredningen av lagarna om lätta bilar:

lagprojektet tillsätts 22.1.2018

öppen remiss 5.6-10.7.2018

riksdagsbehandling 4.10.2018-8.1.2019

riksdagens godkännande 18.12.2018 och riksdagens svar till regeringen 8.1.2019

presidenten stadfäster lagen 18.1.2019

I samband med att lagändringen om lätta bilar godkändes förutsatte riksdagen att regeringen synnerligen noggrant bevakar säkerheten hos de lätta bilarna och konsekvenserna av lagstiftningen, och vid behov utan dröjsmål vidtar behövliga åtgärder.

Ministeriet inledde beredningen av statsrådsförordningarna om lätta bilar snart efter att lagen hade blivit stadfäst. De utkast till förordningar som gäller lätta bilar var föremål för en öppen remissbehandling 3.5-20.6.2019. Ministeriet offentliggjorde ett sammandrag över utlåtandena den 3 juli 2019. Beredningen av förordningarna har avbrutits på grund av den ovan beskrivna situationen.

På motsvarande sätt har de tekniska krav på lätta bilar om vilka Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter skickats på en öppen remiss 3.5- 20.6.2019. Också beredningen av föreskrifterna har avbrutits på grund av den ovan beskrivna situationen.

Två anmärkningar av kommissionen

Europeiska kommissionen gav Finland den 24 september 2018 den första anmärkningen om innehållet i de lagar som innehåller bestämmelser om lätta bilar. Enligt anmärkningen uppfyllde de föreslagna lagändringarna inte kraven i unionslagstiftningen, särskilt i fråga om unionens bestämmelser om körkort. Den föregående regeringen och riksdagen noterade kommissionens anmärkning, men ansåg att de föreslagna lagändringarna ändå tillräckligt motsvarade den tolkningspraxis som gäller unionslagstiftningen. Lagförslaget bedömdes vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppnå målsättningen med den lagstiftning som gäller lätta bilar.

Kommissionen gav Finland en annan anmärkning den 1 augusti 2019 om utkasten till de statsrådsförordningar som hänför sig till lagarna om lätta bilar och till Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. Innehållet i anmärkningen är i stort sett detsamma som i den anmärkning som gavs i början av beredningen. I den nya anmärkningen skärpte kommissionen dock sin tolkning av hur körkortsdirektivet tillämpas på fordon i den så kallade traktorkategorin.

Vad är en lätt bil?

Bestämmelserna om lätta bilar avses ge 15-åringar rätt att med mopedbilskörkort (körkortskategori AM121) framföra en lätt bil som är konverterad från en personbil och som har genomgått ändringsbesiktning. Syftet med lagstiftningen är att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga.

En lätt bil är ett fordon i kategori T1 som har ändrats från ett fordon i kategori M1, dvs. en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare.

En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick får vara högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är enbart el, högst 1 800 kg.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för den regeringsproposition som som gäller senareläggningen av ikraftträdandet av lagarna går ut den 19 september 2019. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi.

Ministeriet kommer dessutom att ordna intressegrupper ett diskussionsmöte innan remisstiden går ut.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Beslut om att senarelägga ikraftträdandet av de lagar som gäller lätta bilar fattas av riksdagen.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini

Aino Still, specialsakkunnig, tfn 050 573 9433