Utkastet till ett nationellt distributionsinfrastrukturprogram på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2023 13.01 | Publicerad på svenska 13.2.2023 kl. 13.47
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till ett nationellt program för distributionsinfrastruktur för nya bränslen inom vägtrafiken. Programmet sträcker sig fram till 2035.

I programutkastet granskas nuläget i fråga om distributionsinfrastrukturen för el, metan och väte i trafiken samt det fordonsbestånd som utnyttjar dessa drivkrafter och presenteras de åtgärder som behövs för att förbättra distributionsinfrastrukturen.

Syftet med distributionsstrukturprogrammet är att främja den gröna omställningen inom trafik- och transportsektorn. För att hushållen och företagen runt om i Finland ska kunna övergå till nya drivkrafter behövs ett rikstäckande och flexibelt tillgängligt distributionsnät.

Finlands starka sidor när det gäller att utveckla distributionsinfrastrukturen är kompetensen inom intelligenta laddningstjänster samt de positiva utvecklingsutsikterna för väteekonomi. Med biogas och i fortsättningen också med väte och förnybar syntetisk metan kan man lösa utmaningarna i fråga om den tunga trafikens övergång.

Framtidens behov inom eltrafiken ska också beaktas då elnäten utvecklas och stärks. Via planering och styrning av markanvändningen har regionerna och kommunerna en central roll i fråga om var den utrymmeskrävande distributionsinfrastrukturen för tung trafik kan byggas.

Programmet fungerar som uppföljningsunderlag för förslaget till AFIR-förordning

Avsikten är att programmet i Finland också ska främja genomförandet av EU:s infrastruktur för alternativa bränslen, det vill säga det så kallade AFIR-förordningsförslaget, och utgöra grund för den uppföljning som förordningen förutsätter. 

Förhandlingarna om förslaget till AFIR-förordning pågår fortfarande. När förordningen träder i kraft uppställer den en miniminivå för den publika distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen.

Nästan överallt i Finland finns inom 50 kilometers radie laddningsstationer för elbilar som betjänar person- och paketbilar. I södra och västra Finland finns i regel laddningsstationer inom en radie på 25 kilometer. Antalet och täckningen i fråga om stationer med högprestandaladdning har förbättrats.

Tills vidare finns det ingen laddningsinfrastruktur som betjänar den tunga trafiken eller några tankstationer för väte, och för att nå de minimimål som anges i den kommande förordningen krävs det ytterligare åtgärder. Även tankstationer för biogas är tills vidare koncentrerade till södra Finland.

Utredning om laddningsinfrastrukturen för tung trafik klar

Till stöd för beredningen av det nationella distributionsprogrammet har kommunikationsministeriet beställt en utredning om infrastrukturen för laddning av tunga elfordon. I utredningen kartlades principerna för planering av laddningsinfrastrukturen och identifierades potentiella placeringar för laddningsstationerna i inledningsfasen av omställningen. Utredningen har gjorts av Ramboll Finland Oy och den publiceras i samband med att distributionsinfrastrukturremissen sänds ut den 8 februari 2023.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till distributionsinfrastrukturprogram går ut den 28 februari 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen finslipas programmet för publicering vid kommunikationsministeriet.

Målet är att offentliggöra det färdiga programmet i mars 2023.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, [email protected], Twitter @OjalaTuuli