Utkast till lag om inrättande av ett centrum för rymdlägesbild på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 14.25 | Publicerad på svenska 30.5.2024 kl. 13.01
Pressmeddelande
Satelliitti avaruudessa, taustalla pilvien ympäröimä maapallo
Bild: Shutterstock/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition om ändring av lagen om Meteorologiska institutet och lagen om försvarsmakten. Genom ändringarna blir det möjligt att inrätta ett centrum för rymdlägesbild i Finland. Utlåtanden kan lämnas fram till den 30 juni 2024.

För närvarande finns det ingen myndighet i Finland som på ett samordnat sätt observerar och övervakar störnings- och farosituationer i rymden och rymdverksamheten. Avsikten är att det nationella centrumet för rymdlägesbild ska ta fram och dela med sig av sådan information till försvarsmakten, övriga myndigheter och företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen samt universitet och forskningsinstitut.

Tanken är att centrumet ska skapa en rymdlägesbild genom samarbete med Finlands internationella partnerländer och i nära samarbete med organisationer som ansvarar för internationell rymdövervakning.

Centrumet inrättas i anslutning till befintliga funktioner

Enligt förslaget ska centrumet för rymdlägesbild vara uppdelat på flera verksamhetsställen. En civil ledningscentral ska inrättas i anslutning till Meteorologiska institutet och en militär ledningscentral i anslutning till försvarsmakten. De observationssystem för den jordnära rymden som förvaltas av Lantmäteriverket ska utnyttjas vid framtagningen av den rymdlägesinformation som centrumet behöver.

I lagutkastet föreslås det att Meteorologiska institutet ska få i uppgift att ta fram rymdlägesbildtjänster. Försvarsmakten ska få i uppgift att skaffa, tillhandahålla och sprida information om rymdlägesbilden. Samtidigt föreskrivs det om utbyte av sekretessbelagd information mellan de myndigheter som deltar i verksamheten för centrumet för rymdlägesbild.

Till statsrådets förordning om Lantmäteriverket fogas som uppgift för Lantmäteriverket att utföra observationer för Finlands nationella rymdlägesbild.

Inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild förutsätter finansiering

Inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild förutsätter finansiering. Om regeringen föreslår finansiering för centrumet för rymdlägesbild vid budgetförhandlingarna hösten 2024 och riksdagen godkänner finansieringen och lagändringarna, träder ändringarna i kraft och inrättandet av centrumet kan inledas vid ingången av 2025.

Kommunikationsministeriet tillsatte 2022 en styrgrupp för att utreda hur nationell rymdlägesbildsverksamhet bör utvecklas. Kommunikationsministeriet publicerade den 3 maj 2023 styrgruppens enhälliga slutrapport, där det rekommenderades att det inrättas ett nationellt centrum för rymdlägesbild. I styrgruppen ingick företrädare för flera ministerier.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 30 juni 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben på www.utlåtande.fi . Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som ett tjänsteuppdrag.

Mer information:

kommunikationsministeriet:
Suvi Lahtikankare, regeringssekreterare, tfn 0295 342 105, [email protected] 

försvarsministeriet:
Kosti Honkanen, äldre regeringssekreterare 0295 140 607, [email protected]

jord- och skogsbruksministeriet
Ada Ketelimäki, regeringssekreterare 0295 162 003, [email protected]