Rapport: Ett nationellt centrum för rymdlägesbild skulle främja säkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2023 13.35
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock/LVM

Den styrgrupp som har varit tillsatt av kommunikationsministeriet för att utreda inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild publicerade den 3 maj 2023 en rapport där den rekommenderar att ett nationellt centrum för rymdlägesbild inrättas. Det är möjligt att inleda centrumets verksamhet senast 2026.

Tjänster som stöder sig på satellitsystem, såsom datakommunikation, fjärranalys och lokalisering, är en del av vardagen i vårt samhälle. Fenomen i den jordnära rymden, störningar i rymdvädret och kollisioner mellan satelliter och rymdskrot kan störa satellitsystemens funktion. Dessutom kan nedfallande rymdskrot orsaka farosituationer på jorden. 

För närvarande finns det ingen myndighet i Finland som på ett samordnat sätt observerar och övervakar störnings- och farosituationer i rymden och rymdverksamheten. Avsikten är att det nationella centrumet för rymdlägesbild ska ta fram och dela med sig av sådan information till Försvarsmakten, övriga myndigheter och företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen samt universitet och forskningsinstitut. Inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild främjar också målen för Finlands övergripande säkerhet, såsom den nationella resiliensen, upprätthållandet av den kritiska infrastrukturen och försörjningsberedskapen samt cybersäkerheten. 

Tanken är att centrumet ska skapa en rymdlägesbild genom samarbete med Finlands internationella partnerländer och i nära samarbete med internationella organisationer som ansvarar för rymdövervakning.

Ett centrum för rymdlägesbild skapar möjligheter för forskning och affärsverksamhet

Nationell rymdlägesövervakning skulle främja den finländska grundforskningen och göra det möjligt att ansöka om forskningsfinansiering för rymdverksamhet hos EU och Europeiska rymdorganisationen. Samtidigt öppnas möjligheter också för utveckling av teknik av hög kvalitet och för affärsverksamhet. 

Enligt förslaget ska centrumet för rymdlägesbild vara uppdelat på flera verksamhetsställen. En civil ledningscentral ska enligt förslaget inrättas i anslutning till Meteorologiska institutet och en militär ledningscentral i anslutning till Försvarsmakten. Båda ledningscentralerna ska fungera självständigt men i nära samarbete. Vid inrättandet av centrumet ska nuvarande myndighetsuppgifter och myndighetsstrukturer utnyttjas.

I styrgruppen för centrumet för rymdlägesbild ingick representanter för kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet samt finansministeriet. Målet för styrgruppens arbete var att bilda en gemensam uppfattning mellan ministerierna om inrättandet av ett nationell centrum för rymdlägesbild. Styrgruppens sekretariat bestod av representanter för Meteorologiska institutet. Sekretariatets arbete stöddes av de personer från Lantmäteriverket och Försvarsmakten som hade utnämnts till permanenta sakkunniga i styrgruppen.

Vad händer härnäst?

I rapporten, som har utarbetats som tjänsteuppdrag, rekommenderas att ett centrum för rymdlägesbild inrättas senast 2026. Centrumet beräknas medföra behov av nya anslag på sammanlagt 5 135 000 euro 2024–2027. Den kommande regeringen kan fatta beslut om att inrätta centrumet för rymdlägesbild. 

Ytterligare information:

styrgruppen som har utrett inrättandet av ett centrum för rymdlägesbild:
Vesa Häyrinen, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 368, [email protected]

Ulla Kaleva, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 088, [email protected] 

Kaisa Laitinen, enhetsdirektör och ordförande för styrgruppen, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 608, [email protected] 

den civila ledningscentralen vid centrumet för rymdlägesbild:
Ari-Matti Harri, professor, Meteorologiska institutet, tfn 050 337 5623, [email protected]

den militära ledningscentralen vid centrumet för rymdlägesbild:
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140 230, [email protected]