Utkast till bedömningspromemoria om det nationella genomförandet av dataakten på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 11.50 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 15.50
Pressmeddelande
En kvinna tittar på en smart klocka (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtande om utkastet till bedömningspromemoria om det nationella genomförandet av EU:s dataakt. Utlåtanden kan lämnas fram till den 31 maj 2024. Ministeriet publicerar samtidigt en utredning av Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) om de marknader i Finland som omfattas av dataaktens tillämpningsområde.

Dataakten medför nya skyldigheter att dela data och rättigheter att använda data för många aktörer och branscher. Författningen är en direkt tillämplig förordning, vilket innebär att de skyldigheter och rättigheter som följer av den träder i kraft som sådana i Finland.

EU:s medlemsstater ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för tillsynen över tillämpningen och genomförandet av rättsakten. Dessutom ska det föreskrivas om påföljder för brott mot skyldigheterna enligt akten. Myndighetsuppgifterna i rättsakten är delvis nya.

I utkastet till bedömningspromemoria går man igenom genomförandet av dataakten i Finland. Promemoriautkastet fokuserar på myndigheternas uppgifter och befogenheter samt på myndigheternas arbetsfördelning. Dessutom bedöms eventuella behov av ändringar i lagstiftningen som dataakten föranleder nationellt.

Den myndighetsarbetsgrupp som utarbetat utkastet till bedömningspromemoria föreslår att Transport- och kommunikationsverket ska bli den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för rättsakten i Finland. Dessutom får dataombudsmannen nya tillsynsuppgifter av rättsakten.

Dataakten är en del av Europeiska kommissionens datastrategi för 2020. Syftet med rättsakten är att främja en dataorienterad europeisk inre marknad. Det är fråga om en horisontell rättsakt som ställer upp regler för alla sektorer som utnyttjar data.

Syftet med rättsakten är att främja en rättvis fördelning av data mellan aktörerna inom dataekonomin. Syftet med rättsakten är att främja utvecklingen och innovationen av nya, innovativa nätanslutna produkter eller tillhörande tjänster.

ETLA:s utredning utvärderar datamarknaden i Finland

Kommunikationsministeriet publicerade tillsammans med ETLA en utredning om marknaden i Finland som omfattas av dataaktens tillämpningsområde. Utredningen producerar ett kunskapsunderlag om marknaden och bedömer affärsverksamhetens omfattning i de finländska företag som omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Enligt ETLA:s utredning uppgick omsättningen för de stora och medelstora företag som huvudsakligen omfattas av dataakten till över 44 miljarder euro 2021. När man till granskningen lägger små företag och mikroföretag som omfattas av dataaktens skyldighet att lämna ut data till myndigheterna i exceptionella situationer, är den sammanlagda omsättningen 51 miljarder euro. Värdet av datatillgångarna i de företag som omfattas av dataakten uppskattades till 5,6–6,2 miljarder euro.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 31 maj 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen färdigställs bedömningspromemorian och beredningen av genomförandet av rättsakten fortsätter som tjänsteuppdrag i arbetsgruppen.

Dataakten publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 22 december 2023 och tillämpningen av den inleds i huvudsak den 12 september 2025.

Ytterligare information:

Anna Aurora Wennäkoski, specialsakkunnig, anna.wennakoski(a)gov.fi, tfn 0295 342 046
Lotta Engdahl, konsultativ tjänsteman, lotta.engdahl(a)gov.fi, tfn 0295 342 005