Upphandlingsavtalet mellan kommunikationsministeriet och VR fastställt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.37 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik åren 2016 - 2019. Avtalet omfattar upphandling både inom närtrafiken utanför området för Helsingforsregionens trafik samt inom fjärrtrafiken. Finansutskottet godkände avtalet den 3 december.

Från och med den 27 mars 2016 börjar trafiken att gå enligt det nya avtalet. Avtalet som är tidsbundet gäller fram till den 31 december 2019. Värdet av det fyraåriga avtalet uppgår till 110 miljoner euro, dvs. 27,4 miljoner euro per år.

Statsbudgetens anslag för upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster 2016 är 15 miljoner euro mindre än i år. På grund av det minskade anslaget blir tågtrafikens servicenivå lägre än under den tidigare avtalsperioden. KM och VR har tillsammans försökt finna en lösning som fullföljer regeringsprogrammets sparmål och som så lite som möjligt försämrar servicenivån mot kunderna.


Persontrafiken på järnväg öppnas för konkurrens

Enligt det nya upphandlingsavtalet har VR fortfarande ensamrätt till persontrafiken på järnväg. Ministeriet är dock medvetet om att det i fortsättningen är omöjligt att hålla kvar samma servicenivå inom kollektivtrafiken. Det nuvarande systemet som bygger på ensamrätt är inte ett konkurrenskraftigt alternativ när man tänker på de andra formerna av kollektivtrafik.

Järnvägstrafikens konkurrenskraft och kundorientering ska förbättras genom att man redan under den här regeringsperioden öppnar persontransporterna på järnväg för konkurrens. Målet är att våren 2016 ska det finnas förutsättningar för att öppna tågtrafiken för konkurrens. Att öppna konkurrens på järnvägsmarknaden innebär att VR:s ensamrätt slopas och att andra aktörer kan komma in på marknaden.

KM och VR är beredda på att persontrafiken på järnväg eventuellt öppnas för konkurrens under avtalsperioden. Båda parterna får säga upp avtalet, uppsägningstiden är 12 månader. Avtalet kan dock sluta gälla tidigast den 31 december 2017.


Mer trafik omfattas av allmän trafikplikt från och med årsskiftet

I gengäld för ensamrätten förpliktas VR att ordna kollektivtrafiktjänster av allmänt intresse. I samband med förhandlingarna om det nya upphandlingsavtalet beslutade man att temporärt öka den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten fram till den 10 december 2016 på sträckor där det inte längre kommer att finnas någon upphandlad trafik. Denna tillfälliga lösning ska trygga en fortsatt spårtrafik tills trafiken öppnas för konkurrens. Kommunikationsministeriet ska i början av 2016 fatta beslut om att komplettera den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten.


Ytterligare information:
Mikael Nyberg, enhetsdirektör, enheten för transporttjänster, tfn 040 837 8794
Iida Huhtanen, överinspektör, tfn 040 774 3496