Två nya statsbolag i sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2009 12.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet biföll den 2 juni 2009 kommunikationsministeriets förslag om bolagiseringen av Rederiverket Finstaship och arrangemangen av den tidigare beslutna bolagiseringen av Sjöfartsverkets interna produktion. Båda bolagen inleder sin verksamhet den 1 januari 2010. Ägarstyrningen av de aktiebolag som kommer att bildas blir kvar vid kommunikationsministeriet.

Rederiverkets nuvarande verksamheter delas till olika bolag

Ministeriet föreslog att Rederiverkets affärsverksamhetsstruktur omorganiseras i samband med bolagiseringen. I aktiebolaget Finstaship som kommer att bildas överförs affärsverkets nuvarande offshore- och isbrytningsaffärsverksamhet samt verksamheter som anknyter till ledningen och förvaltningen av och gemensamma tjänster i affärsverket. Offshore- och isbrytningsaffärsverksamheten ska organiseras under en koncernstruktur.

Omorganiseringen av affärsverksamheten i skärgårdens förbindelsefartygstrafik som hör till det nuvarande Rederiverket utreds som separat helhet i samband med bolagiseringen av Finstaship. Rederiverkets affärsverksamhet som gäller farledstjänster och oljebekämpningstjänster som hör till dem överförs vid ingången av 2010 från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet för vattenfarleder till ett statligt aktiebolag som kommer att bildas.

Ett nytt bolag ska sköta vattenfarleder

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras enligt det tidigare beslutet vid ingången av 2010. Det nya bolaget har till uppgift att svara för underhållet och utvecklingen av vattenfarlederna och för sjömätningen. Till bolaget överförs Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och förmögenhet samt den affärsverksamhet från Rederiverket som gäller farledstjänster. Ett officiellt namn för bolaget har inte ännu valts.

Trafikledsverket som inleder sin verksamhet vid ingången av 2010 skaffar trafikledsunderhållstjänster till största delen genom konkurrensutsättning. Övergången till konkurrensutsättningen sker stegvis under en övergångstid på tre år under 2010-2012.

Bolagiseringen medför ingen förändring för personalen

Personalen som den 31 december 2009 är anställd hos Rederiverket och Sjöfartsverkets produktionsverksamhet övergår till de nybilade aktiebolagens tjänst som s.k. gamla anställda. De anställda som nu har ett tjänsteförhållande kommer att bli anställda med arbetsavtal i enlighet med bolagiseringslagen.

Bakgrund för beredningen

Bolagiseringen av statliga ämbetsverk bygger på Europeiska kommissionens avgörande från 2007 som gällde Vägverket. I avgörandet kritiserades lämpligheten av affärsverksmodellen på EU:s gemensamma marknad. Finansministeriet tillsatte 2008 en arbetsgrupp som har utrett alternativ till den nuvarande affärsverksamhetsmodellen och organiseringen av verksamheten av statliga ämbetsverk. Arbetsgruppens arbete fortsätter till utgången av 2009.

Finanspolitiska ministerutskottet biföll den 28 april 2009 kommunikationsministeriets förslag om bolagiseringen av Luftfartsverket Finavia den 1 januari 2010.

Bolagiseringen av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet anknyter till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen och grundandet av trafikledsverket. Genom bolagiseringen differentieras beställar- och utförarfunktionerna i trafikledshållningen för denna del.

Ytterligare upplysningar:

Specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 058 1030
Konsultativ tjänsteman Rita Linna, tfn 09-160 285 59, 040 582 9699
Projektchef Hannu Hautakangas, tfn 09-160 283 08, 040 773 3405 (bolagisering av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet)