Två nya statsägda aktiebolag inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 12.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Rederiverket Finstaship och Sjöfartsverkets interna produktion från början av år 2010 omformas till aktiebolag som i sin helhet ägs av staten.


Strukturen för Rederiverkets
affärsverksamhet förnyas

Verksamhetsområdet för det aktiebolag som ska grundas av Rederiverkets affärsverksamheter är produktion av isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhåll och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

Till det rederiaktiebolag som ska grundas överförs av Rederiverkets nuvarande funktioner offshore-, isbrytnings- och förbindelsefartygsaffärsverksamheterna samt verksamheter som anknyter till ledningen, förvaltningen av och gemensamma tjänster i affärsverket. Omstruktureringen av affärsverksamheten med förbindelsefartyg i skärgården ska utredas som en skild helhet.

Rederiverkets nuvarande affärsverksamhet som gäller farledstjänster och till dem hörande oljebekämpningstjänster överförs från början av 2010 till det produktionsaktiebolag som ska bildas av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet för farleder.

Balansräkningen i det rederiaktiebolag som ska grundas kommer att basera sig på Rederiverkets tillgångar och skulder den 31 december 2009. Rederiverkets egendom och affärsverksamheter överförs till aktiebolaget. Tillgångarna och affärsverksamheten som gäller farledstjänster överförs emellertid till det produktionsaktiebolag som ska grundas.


Nytt aktiebolag för
skötseln av farleder

Bolagiseringen av Sjöfartsverkets interna produktion är en del av omorganiseringen av funktionerna i sjöfartsbranschen. I den skiljs säkerhetsfunktionerna, beställningsfunktionerna med anknytning till farlederna och produktionen av tjänster från varandra. Samtidigt öppnar man konkurrensen och främjar verksamheten på marknaden för farledstjänster.

Verksamhetsområdet för det nya bolaget är skötseln av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning och andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande. Bolaget kan bedriva verksamhet i Finland och utomlands.

Till det bolag som ska grundas överflyttas den egendom och den affärsverksamhet som förvaltas av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet samt egendomen och affärsverksamheten från Rederiverkets affärsverksamhet för farledstjänster. Bolagets balansräkning kommer att basera sig på tillgångar och skulder i de nämnda delarna av Sjöfartsverket och Rederiverket den 31 december 2009.


Bolagiseringen innebär
inga ändringar för personalen

De anställda som är i tjänsteförhållande vid Rederiverket och Sjöfartsverket den 31 december 2009 tas i tjänst och de som är i arbetsförhållande flyttar över till det nya aktiebolagen i samband med bolagiseringen. För Sjöfartsverkets anställda i tjänsteförhållande ändras tjänsten till arbetsförhållande i enlighet med lagen om bolagisering. Personalen behåller den nuvarande nivån på sitt pensionsskydd och tilläggspensionsskyddet finansieras via balanserna i de bolag som ska grundas. Bolagiseringen inverkar inte på de pågående anpassningsåtgärderna vid Rederiverket.

Ägarstyrningen av de nya aktiebolagen förblir hos kommunikationsministeriet. Staten kommer att ha strategiskt ägarintresse i rederiaktiebolaget.

Det finanspolitiska ministerutskottet förordade den 2 juni 2009 bolagiseringen av Rederiverket Finstaship och av Sjöfartsverkets interna produktion, vilket man tidigare beslutat om.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
konsultativa tjänstemannen Rita Linna, tfn (09) 160 285 59, 040 582 9699
projektchef Hannu Hautakangas, tfn (09) 160 283 08, 040 773 3405 (bolagiseringen av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet)