Transportbalken intresserar, rikligt med respons från intressenter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2016 9.45
Pressmeddelande

Regleringen av transportmarknaden ska samlas till en enda enhetlig lag om trafik och transport. Genom reformen vill man bland annat främja digitalisering, stödja uppkomsten av nya servicemodeller och bättre svara mot användarnas behov. Transportbalken ska förenkla marknadens funktionalitet och förbättra interoperabiliteten mellan trafiksystemets olika delar.

Utkastet till transportbalken var på remiss 18.4-23.5. Kommunikationsministeriet fick in väldigt många utlåtanden, sammanlagt 242 stycken. Transportbalken väckte ett brett intresse bland remissinstan-serna. Flest utlåtanden lämnades av intresseorganisationer, övriga offentliga aktörer, taxiföretagare, taxiintresseorganisationer samt städer och kommuner.

Många intressenter förhåller sig mycket positiva till utkastet till proposition. En del remissinstanser begärde dock vissa mindre ändringar eller förtydliganden. Därtill fanns det de som på det hela taget förhåller sig positiva till förslaget, med undantag av förslaget att småskalig verksamhet ska kunna bedrivas utan trafiktillstånd. Bland yttrandena framträdde också grupper som förhåller sig mycket ne-gativa till vissa specifika punkter i förslaget, främst sådana som hänför sig till deras egen verksamhet.

Meningen är att överlämna regeringens proposition till transportbalk till riksdagen i juni 2016.

Samtycke kring främjande av digitalisering och lindrigare reglering

I enlighet med regeringsprogrammet är syftet med transportbalken att undanröja sådana hinder inom sektorn för trafik och transport som försvårar utvecklingen av nya tjänster som utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Den stora majoriteten av remissinstanserna ansåg att målet att främja digitaliseringen och att avveckla regleringen är värt att understödas. Transportbalken sågs som ett ambitiöst och modernt regelverk. I vissa remissutlåtanden önskades till och med ytterligare avreglering.

Med tanke på den framtida trafiken är det viktigt att information och informationssystem inom trafik-systemet kan samköras och att de fungerar med öppna gränssnitt. De förslag i propositionen som gäller interoperabilitet understöddes av de flesta remissinstanserna. Många lyfte fram att detta är en viktig aspekt med tanke på utvecklingen av framtida tjänster. Inte en enda remissinstans motsatte sig öpp-nandet av datagränssnitt, och endast ett fåtal framförde invändningar mot förslagen om biljett- och betalsystem.

Förslagen om att avveckla regleringen och att få trafikmarknaden att fungera bättre fick ett extensivt stöd, med undantag av aktörerna inom vissa delar av trafiksektorn. I flera remissvar betonades behovet av att modernisera och förenkla regleringen, som i sin nuvarande form ansågs försvåra servicein-novationer och sammankopplingen av tjänster. I många yttranden ansågs trafik- och transportsektorn i dagsläget vara alltför reglerad.

Delade åsikter om småskalig verksamhet

I transportbalken föreslås det att småskalig transportverksamhet ska kunna bedrivas utan trafiktillstånd. Detta fick ett mycket motstridigt mottagande. Förslaget fick såväl starkt understöd som starkt motstånd. Motståndarna befarade att den småskaliga verksamheten skulle skapa två marknader och därmed hota säkerheten och kvaliteten. I de flesta utlåtandena uppfattades en klar gränsdragning mellan yrkesmässig och småskalig verksamhet ändå som något positivt som öppnar nya möjligheter i synnerhet för tjänster i glesbygdsområden och för sysselsättningen. I samband med detta önskades flera verktyg för att övervaka grå ekonomi.

Taxibranschen motsätter sig en avreglering av taxiverksamheten

I utkastet till transportbalken föreslås det att taxiföretagande ska göras lättare genom förenklade krav för att bedriva verksamhet. Representanterna för taxibranschen protesterade extensivt mot transport-balkens förslag om taxiverksamhet, övriga remissinstanser förhöll sig antingen positiva eller neutrala till förslagen. Även bland de remissinstanser som representerade taxibranschen fanns det likväl de som ställde sig bakom ett brett avvecklande av regleringar. Mest motstånd hos företrädarna för taxi-branschen väckte förslaget om att tillåta småskalig verksamhet utan trafiktillstånd.

Landskapen och kommunerna ger sitt stöd åt transportbalken

Majoriteten av kommunerna understödde de framförda ändringsförslagen. Avregleringen av taxitrafiken sågs som ett framsteg, trots att det av många remissvar framgick en oro över hur den slopade regleringen av stationsplats, jourturer och priser påverkar utbudet av tjänster och prisnivån. I flera av kommunernas remissvar sågs avregleringen erbjuda möjligheter till ett nytt serviceutbud, nya servi-ceinnovationer och sysselsättning. Ett orosmoment var de ändringsförslag som gäller kollektivtrafiken i kommunerna (dvs. den trafik som omfattas av EU:s trafikavtalsförordning).

Målen och de centrala förslagen i utkastet fick ett brett understöd av landskapen. De såg i förslaget möjligheter till ett breddat serviceutbud och ökad kundorientering. Majoriteten av landskapen såg en stor potential i den småskaliga verksamheten, men en del ansåg gränsen på 10 000 euro vara even-tuellt för hög.

Nya typer av verksamhet är till förmån för konsumenten

Yttranden avgivna av organisationer som företräder dem som använder tjänsterna tyckte att det var bra att förslaget ökar konkurrensen och möjliggör nyskapande verksamhet och tjänster. Förslaget om delgivningsekonomi rönte stor tillslutning. Uppmärksamhet fästes vid tjänsteförmedlarens roll med hänsyn till konsumentskyddet.

Handikapporganisationerna sade sig i sina yttranden förstå målen för en ökad digitalisering. Vissa organisationer uttryckte oro över hur specialbehoven hos kunder som behöver tillgängliga transporter kan tillgodoses när regleringen avvecklas.

Företagen positiva till transportbalken

De företag som inte är verksamma i taxibranschen godtar transportbalken och i många av remissvaren tar man upp behovet av att modernisera regleringen tillsammans med olika nyttoaspekter och möjligheter som avvecklingen och harmoniseringen av regleringen för med sej. Man anser det vara viktigt att se över regleringen för att det ska vara möjligt att kombinera tjänster, bygga resekedjor och dra nytta av fördelarna med digitaliseringen. Responsen från andra företag än de som arbetar i taxi-branschen ger sitt starka stöd åt avregleringen av taxitrafiken. En stor del av remissföretagen är väl-villigt inställda till småskalig verksamhet och aktivt medborgardeltagande.

Näringslivet och intresseorganisationerna delar inte samma vision

Gemensamt för näringslivet och intresseorganisationerna är att de generellt sett förordar en ökad digitalisering och avreglering. De paragrafförslag som gäller data välkomnades mestadels i generösa ordalag. Mest kritik väckte den småskaliga verksamheten av rädsla för förvriden konkurrens och ökad grå ekonomi. Gränsdragningen vann dock också understöd och den ansågs skapa förutsättningar för en försökskultur och nya tjänster. Många av dem som i princip förhöll sig positiva eller neutrala till gränsdragningen önskade någon form av anmälningsplikt. I fråga om taxitrafiken syntes en klar tudel-ning mellan företagen; endast företrädare för taxisektorn ansåg att nuläget är klart bättre och att det bör kvarstå oförändrat.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, avdelningschefen för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion, överdirektör, tfn 0295 342 013

Olli-Pekka Rantala, avdelningscgefen för avdelningen för kunskapshantering, överdirektör Olli-Pekka Rantala, tfn 0295 342 585

Laura Vilkkonen, direktör för enheten för grundläggande tjänster, tfn 0295 342 391

Päivi Antikainen, direktör för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 101

Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 342 390