Trafikskyddets roll förtydligas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2014 14.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt vars mål är att utveckla och förtydliga Trafikskyddets roll gällande kompletterande av den egentliga myndighetsverksamheten i fråga om främjande av vägtrafiksäkerheten. Projektet bottnar i den utredning av arbetsfördelningen gällande säkerhetsverksamheten för vägtrafik som utredningsman Matti Roine genomförde hösten 2013. Målet är att förtydliga och effektivera kontrollen och styrningen av säkerhetsverksamheten för vägtrafik samt att försäkra att olika aktörers uppgifter inte överlappar varandra. Trafikskyddet utvecklas som en offentligrättslig förening. Målet är att koncentrera Trafikskyddets verksamhet till dess starka kompetensområden, det vill säga kommunikation, kampanjer, upplysning och utbildning. Till Trafiksäkerhetsverket Trafi koncentreras koordinationen av och ansvaret för utveckling av säkerhetsverksamheten för vägtrafik. Projektet har också beröringspunkter med social- och hälsovårdsministeriets beredning av totalreformen av trafikförsäkringslagstiftningen, som påverkar även finansieringsmodellen för Trafikskyddet. Det faktum att finansieringen ändras så att den blir ett statsunderstöd och att beviljandet av den överförs till trafikförvaltningen förutsätter en reform av styrmodellen för Trafikskyddet. Trafikskyddet är en offentligrättslig förening vars uppgift är att främja vägtrafiksäkerheten. Dess verksamhet finansieras med den trafiksäkerhetsavgift som uppbärs i samband med trafikförsäkringsavgiften.

Ytterligare information:
Marcus Merin, överingenjör, tfn 0295 34 2374