Trafiksektorn får tre statliga aktiebolag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2009 13.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt att Luftfartsverket Finavia, Rederiverket Finstaship och Sjöfartsverkets interna produktionsverksamhet från början av år 2010 omformas till aktiebolag som i sin helhet ägs av staten.

Regeringen föreslog torsdagen den 12 november 2009 att de tre nya företagen grundas och att lagarna om företagen ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 13 november 2009.

Kommunikationsministeriet grundar de nya statliga aktiebolagen inom november månad så att de kan inleda sin verksamhet 1.1.2010. Som en del av bolagiseringsförberedelserna ansöker ministeriet i december av statsrådet om befogenhet att överföra bolagstillgångarna och affärsverksamheten till de aktiebolag som grundats. När ministeriet fått befogenheterna för överföring kommer funktionerna från Luftfartsverket och Rederiverket samt från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet att överföras som apportegendom till de företag som ska grundas.

Styrelserna för de bolag som ska grundas väljs vid bolagsstämmorna före utgången av december. Ägarstyrningen av de nya aktiebolagen förblir hos kommunikationsministeriet. Staten kommer att ha strategiskt ägarintresse i aktiebolaget Finavia och i det nya rederiaktiebolaget.

Bolagiseringen medför inga betydande ändringar för personalen

Finavias uppgift blir att upprätthålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Verksamhetsområdet för det aktiebolag som ska grundas av Rederiverkets affärsverksamheter är produktion av isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhåll och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

Det tredje bolaget som grundas är ett helt nytt bolag för underhåll av farleder. Bolagets verksamhetsområde kommer att vara skötseln av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande. Bolaget kan bedriva verksamhet i Finland och utomlands.

I samband med bolagiseringen kommer de anställda som är i arbetsförhållande vid Luftfartsverket, Rederiverket och Sjöfartsverket den 31 december 2009 att flytta över till de aktiebolag som grundas och de som är i tjänsteförhållande tas i tjänst vid dem. För anställda i tjänsteförhållande ändras tjänsten till arbetsförhållande i enlighet med lagen om bolagisering. Personalen behåller den nuvarande nivån på sitt pensionsskydd och tilläggspensionsskyddet finansieras via balanserna i de bolag som grundas.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068 (bolagiseringen av Luftfartsverket)
konsultativa tjänstemannen Rita Linna, tfn (09) 160 28559, 040 582 9699 (bolagiseringen av Rederiverket)
projektchef Hannu Hautakangas, tfn (09) 160 28308, 040 773 3405 (bolagiseringen av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet)