Trafikförvaltningen koncentreras till två ämbetsverk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 12.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att två nya ämbetsverk grundas inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i början av 2010. I förslaget ingår också en regeringsproposition som ska ges skilt, där man föreslår ändringar i över 50 sådana lagar som föreskriver vilka befogenheter och uppgifter som hör till de nuvarande ämbetsverken. Det här så kallade bifogade lagpaketet överlämnas till riksdagen i början av oktober.

Trafikverket bildas genom att Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och funktioner från Sjöfartsverket slås ihop.

Trafiksäkerhetsverket bildas då att Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop.

Målet med reformen är att effektivera ett heltäckande trafikpolitiskt beredningsarbete och att se trafiksystemen som en helhet i stället för att skilt granska olika trafikleder eller trafikformer. Målet är också att man förbättrar produktiviteten, effektiviteten och verkningskraften i förvaltningen, i trafikledsverksamheten och i säkerhetsarbetet, samt att man bättre beaktar de behov av rese- och transportkedjor som användarna har.

Trafikverkets verksamhet finansieras som förut via statsbudgeten. Verksamheten vid Trafiksäkerhetsverket finansieras med inkomster från avgiftsbelagd verksamhet och med budgeterade anslag.

En del av verksamheten flyttas
till Villmanstrand och Rovaniemi

I samband med att ämbetsverken grundas regionaliseras 245 årsverken av deras personal till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av 2015.

Av Trafikverkets verksamhet är de funktioner som flyttar till Villmanstrand informationstjänsterna för trafik och trafikledsunderhåll, dokumentförvaltning, arkivtjänster och statistikföring. Efter regionaliseringen arbetar 47 procent av verkets personal utanför huvudstadsregionen.

Vid Trafiksäkerhetsverket grundas i Villmanstrand en enhet för östtrafiken som ska koncentrera sig på uppgifter i synnerhet med anknytning till landsvägs-, järnvägs- och sjötrafiken mellan Finland och Ryssland. I Rovaniemi placeras uppgifter som anknyter till fordonsbeskattningen, informationstjänsten, medborgarrådgivningen och olika stödtjänster. Efter detta arbetar 28 procent av verkets personal utanför huvudstadsregionen.

Enligt en preliminär beräkning kommer regionaliseringen av de föreslagna uppgiftshelheterna att årligen kosta 2,3-7,5 miljoner euro fram till år 2015. Bestående kostnader som uppkommer på grund av regionaliseringen uppgår till mellan en och 3,3 miljoner euro årligen.

Statsrådets koordineringsgrupp för regionaliseringen förordade den 7 april 2009 att de nya ämbetsverken grundas och den 27 maj 2009 att funktioner regionaliseras.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
regeringsrådet Hannu Pennanen, tfn (09) 160 28470, 040 551 8332