Tillitsbaserat nätverk ger smidig elektronisk identifiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen vill skapa en nationell lösning för elektronisk autentisering så att de berörda autentiseringstjänsterna vore uppdaterade, tillräckligt säkra och enkla för medborgarna att använda.

I regeringens förslag skapas ett i bakgrunden fungerande, tillitsbaserat nätverk för aktörer som tillhandahåller medborgare autentiseringstjänster.

I praktiken fungerar det tillitsbaserade nätverket så att en leverantör av elektroniska tjänster ingår ett avtal med en aktör som tillhandahåller en autentiseringstjänst och ingår i nätverket. Därmed blir kunderna till samtliga tillhandahållare av autentiseringstjänster inom nätverket potentiella kunder till leverantören av elektroniska tjänster.

Lagändringen inverkar nödvändigtvis inte på medborgarnas bruk av elektroniska autentiseringstjänster. Dagens autentiseringssätt kommer att fungera också i framtiden.

Det huvudsakliga målet med ändringen är att skapa förutsättningar för utveckling av tjänster och tekniker samt marknader i fråga om autentisering.

Den 27 november 2014 utfärdade regeringen en proposition med förslag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2015.

Lagförslaget grundar sig på det som står i regeringsprogrammet, enligt vilket en nationell lösning för elektronisk autentisering genomförs under denna regeringsperiod. Syftet är också att harmonisera den finska lagstiftningen i enlighet med EU:s krav.

Den nationella lösningen för elektronisk autentisering har beretts i nära samarbete med finansministeriet. Beredningsarbetet har varit öppet också för intressentgrupper inom branschen.

Ytterligare information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2021
Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 364