Taxiförarnas utbildning för yrkeskompetens utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2009 14.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

För att få körtillstånd bör nya taxiförare från början av 2010 genomgå obligatorisk undervisning. De nya utbildningskraven inriktar sig på att förbättra trafiksäkerheten och öka den förmåga till växelverkan som behövs vid kundbetjäning.

Av nya förare som ansöker om körtillstånd krävs en utbildning som omfattar minst 30 timmar. Taxiförarens körtillstånd är i kraft fem år i taget. Förnyande av körtillståndet förutsätter att man deltar i minst en dag fortbildning och det gäller alla taxiförare. De nuvarande yrkeskörtillstånden för personbil bör bytas ut till nya körtillstånd om fem år.

I undervisningen bör ingå information om faktorer som påverkar trafiksäkerheten, så som ett förutseende körsätt, första hjälpen och åtgärder vid olyckor. Dessutom bör utbildningen fästa vikt vid växelverkan mellan taxiföraren och olika slag av passagerare eller passagerargrupper och ge en grundläggande förmåga att sköta transport av skolelever, handikappade och åldringar.

En ny lag om yrkeskompetens för taxiförare träder i kraft i början av 2010. Då tar man också i bruk statsrådets förordning som kompletterar lagen. I den föreskrivs närmare om utbildningen för yrkeskompetens och om förfarandet då körtillstånd beviljas.