Tågtrafikens radiosystem byts till VIRVE

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2015 11.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Tågtrafikens radiosystem ska bytas ut. Man vill byta till VIRVE, radionätet för myndigheter, från det nuvarande GSM-R-nätet. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade ärendet den 9 januari. Som tågtrafikens radionät används i Finland för närvarande RAILI-nätet, ett GSM-R-nät som är förenligt med EU-lagstiftningen. Störningar från kommersiella nätverk påverkar dock användningen av GSM-R-telefoner och likaså påverkar användningen av GSM-R-nätet hörbarheten inom kommersiella mobilnät. Dessutom håller nätsystemen på att föråldras. Det nuvarande GSM-R-nätet måste byggas om helt och hållet före slutet av 2018. På EU-nivå funderar man redan på efterträdare till det nuvarande GSM-R-radiosystemet. Regeringen anser att det mest ändamålsenliga och förmånliga alternativet vore att byta till VIRVE-myndighetsnätet tills ett beslut gjorts på EU-nivå angående det nya systemet. Investerings- och driftskostnaderna för VIRVE-nätet skulle bli betydligt mindre än kostnaderna för att fortsätta använda GSM-R och förnya radionätet och trafikstyrningens kommunikationssystem. Eftersom GSM-R för närvarande är det enda alternativet för ett nytt radiosystem för tågtrafiken i enlighet med EU-lagstiftningen, har Finland för avsikt att be kommissionen om undantagslov för att ta i bruk VIRVE-radiosystemet. Finland kan börja använda VIRVE-nätet direkt när begäran om undantag har skickats till kommissionen. Trafikverket ska således också, i enlighet med finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer, ta i bruk VIRVE-radiosystemet så snart som möjligt. Järnvägstrafikens aktörer, teleföretagen och ämbetsverken inom trafik- och kommunikationsbranschen utredde år 2013 under ledning av kommunikationsministeriet metoder för att förbättra hörbarheten för mobiltelefoner i tåg. Utredningen gjordes på begäran av bl.a. finansutskottets trafikdelegation. Det främsta målet var att avlägsna störningarna i järnvägarnas eget och teleföretagens kommersiella mobiltelenät. Ett av alternativen som undersöktes var att Trafikverket och VR skulle börja använda VIRVE, radionätet för myndigheterna, i stället för järnvägarnas GSM-R-nät. Ytterligare information:Risto Murto, trafikråd, tfn 0295 34 2639Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2585