Subtv fick anmärkning för Big Brother

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2008 10.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET OCHKOMMUNIKATIONSVERKET INFORMERAR

Kommunikationsverket har konstaterat att Subtv Oy har brutit mot televisions- och radiolagen. Det bildmaterial som i september visades i programmet Big Brother Game var inte lämpligt att visa under det tidiga eftermiddagsprogrammet.

Kommunikationsverket undersökte det program som sändes ifrågavarande dag på begäran av kommunikationsministeriet utgående från tittarklagomål.

På basen av den skriftliga utredning och det bildmaterial man fått ansåg Kommunikationsverket att Subtv Oy har brutit mot den lag som givits om televisions- och radioverksamhet, genom att visa ett program med innehåll som inte lämpar sig för barn den 4 september kl 14.30-15.30.

I lagen om televisions- och radioverksamhet finns fyra klockslag med åldersgränser som fungerar som vattendelare. Program som är skadliga för barn under 11 år får inte visas på vardagar före kl 17.00. De andra klockslagen är 19.00 som gäller för barn under 13 år, 21.00 som gäller under 15 år och 23.00 som gäller under 18 år. Pornografiska program får inte sändas före kl 24.00.

Kommunikationsverket gav Subtv Oy en anmärkning för att bolaget brutit mot det nämnda lagmomentet. Bolaget har medgett att det med i verksamhet brutit mot lagen. Kommunikationsverket uppmanar Subtv Oy att i fortsättningen se till att material som är olämpligt för barn inte visas före de klockslag som bestäms i lagen.


Lindén: Bolagen måste
känna sitt ansvar

Kommunikationsminister Suvi Lindén är nöjd över att Kommunikationsverket har ingripit i innehåll som klart är mot lagen.

- Televisionsbolagen måste vara mycket noggranna med att barn och ungdomar inte utsätts för att se innehåll och bildmaterial som är skadligt för deras utveckling. Bolagen måste känna sitt ansvar och jag hoppas att det här avgörandet väcker bolagen till självkritik, konstaterar Lindén.

- Jag har fått mycket respons från medborgarna just beträffande Big Brother-programmet och jag anser det vara mycket viktigt att man ingriper i olämpliga innehåll.

Minister Lindén diskuterade med televisionsbolagen i början av hösten om att tillämpa åldersgränserna för tv-programmen också på betal-tv. Lagen förutsätter det inte för närvarande.

Bolagen förhåller sig positivt till frågan för sin egen programproduktions del. Lindén hoppas ännu på synliga åtgärder i frågan från bolagens sida.


Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, KM, (09) 160 28324, 0400 500 822
jurist Henna Hartikainen, Kommunikationsverket, (09) 6966 765
konsultativa tjänstemannen Kirsi Miettinen, KM, (09) 160 28570, 0400 719 629