Större valfrihet i besiktningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 13.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Utbudet av och tillgången på besiktningstjänster samt besiktningsverksamheten förbättras. På lång sikt anses reformen dessutom ha en positiv effekt också på de priser som konsumenterna får betala för besiktning. Lagändringen syftar även till att göra det lättare att komma in i branschen.

Regeringen har föreslagit att besiktningslagen stadfästs den 12 december. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 13 december. Besiktningslagen avses träda i kraft den 1 juli och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon den 1 januari 2015.

I och med ändringen av besiktningslagen separeras koncessionerna för besiktning av tunga och lätta fordon. I fortsättningen har exempelvis bilverkstäder som ansöker om besiktningskoncession möjlighet att utföra periodiska besiktningar av bilar. Detta gör det möjligt för bilägarna att vid behov sköta både servicen och besiktningen på samma ställe. Hädanefter är den eventuella efterbesiktningen av bilen inte längre bunden till det ursprungliga besiktningsstället.

Till exempel kan en bilverkstad eller ett företag som bedriver skadeinspektionsverksamhet beviljas endast koncession för periodisk besiktning. Övrig fordonsverksamhet organiseras dock separat från besiktningstillfället och enbart besiktningsåtgärder ska också alltid vara tillgängliga.

Det måste finnas en strikt gräns mellan service- och besiktningsverksamheten. En besiktare får inte besikta sina egna eller sina närståendes bilar och inte heller en bil som han eller hon har reparerat. Företaget ska härefter fortfarande organisera besiktningen separat från sin övriga verksamhet. Dessa krav säkerställer att besiktningen hålls oberoende.

Trafiksäkerhetsverket Trafi beviljar de koncessioner som ger rätt att utföra besiktningar. Koncessionerna gäller tills vidare. Trafi övervakar såväl enskilda besiktningsstationers som besiktningsmäns verksamhet genom att följa upp bland annat statistiken för underkännanden. Trafi företar inspektionsbesök till besiktningsställena och har möjlighet att ta upp en godkänd eller underkänd bil till ny granskning.

Lagen ålägger Trafiksäkerhetsverket att inrätta ett offentligt register på internet. I registret kan man på förhand kontrollera uppgifterna om tillgången och priserna på besiktningstjänster.

Definitionen av tunga och lätta fordon ändras så att fordon som klassificeras som lätta får väga högst 3 500 kg. Alla bussar klassificeras dock även fortsättningsvis som tunga fordon oavsett vikt.

I glesbygdsområden kommer man att införa lättnader beträffande besiktningskoncessionskraven för tunga fordon. Avsikten är att tillgången på besiktningstjänster för tunga fordon ska vara tillräcklig även i glesbygdsområden.

Ytterligare information:
Kari Saari, trafikråd, tfn 0295 34 2557, Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325